Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

EBIT – רווח תפעולי

רווח לפני ריבית ומסים – Earning before Interest & Tax

EBIT: הינו אינדיקטור שמציג רווח תפעולי המדווח על ידי חברה – ומחושב כסך ההכנסות פחות כל ההוצאות התפעוליות, למעט מס וריבית.

הנתון מודד את הרווח התפעולית שפירמה מייצרת מפעילותה העסקית – מה שהופך את הנתון למילה נרדפת “רווח תפעולי” – על ידי התעלמות מהוצאות מס וריבית. הנתון מתמקד אך ורק ביכולתה של החברה לייצר רווח תפעולי, תוך התעלמות ממשתנים כגון תשלום עבור מס ההכנסה ועלות הון זר (הוצאות ריבית).

להלן נוסחה לחישוב

להלן נוסחה נוספת לחישוב

Interest & Taxes + Net Income = EBIT

כאשר משקיע מתכוון לרכוש חברה, מבנה ההון הקיים הוא פחות חשוב מאשר פוטנציאל הרווחים של החברה. באופן דומה, אם המשקיע משווה חברה שמתפקדת בתעשייה מסוימת ששיעור המס משתנה, ויש להן אסטרטגיות שונות למימון עצמי –  כמובן, המשקיעים ישאלו את השאלה באיזו מידה החברות האלה מייצרות רווחים מפעילותן. החברות האלה, דורשות תשומת לב ומעקב כאשר הן מדווחות לאחר תקופת פעילות עסקית על ביצועיהן הכלכליים. הרווח התפעולי המדווח כל סוף תקופה כלכלית, נותן הערכה מדויקת לשינויים ברווחיות החברה בתקופות שונות.

קיימות דרכים שונות לחישוב EBIT, תלוי בסוג הדוח שמשקיע משתמש. לרוב, אנליסטים יעבדו עם הנתון הרווח התפעולי המוצג בדוח רווח והפסד.

במהלך ניתוח חברה, חשוב להתחיל עם סעיף הכנסות (מכירות) ולהפחית הוצאות תפעוליות, כולל את עלות המכר. אנליסט רשאי לא לחשב הוצאות חד פעמיות, כגון הכנסות ממכירת הנכס או עלויות בגין תביעה – מסיבה שעלויות האלה אינן מתייחסות לפעילות הליבה של העסק, אך הן עשויות גם להיכלל. תשואות מהשקעות הוניות לא נכללות בחישוב הנתון. במקרה זה, הנתון ה – EBIT אינו שונה מרווח תפעולי, אשר, כפי שמרמז השם, אינו כולל הכנסות שאינן תפעוליות.

ג’ואל גרינבלט הציג את הנתון – EBIT בנוסחת הקסמים בספרו “הספר הקטן שמכה את השוק בגדול” – לצורך ניתוח מניה ומציאת מניות שיפגינו ביצועים עודפים מול המדדים המובילים, והוכיח זאת. הסבר יותר מורכב בנושא כאן.

 

כלי נגישות

Powered by - Wemake