Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Net Financial Cash Flow – תזרים מזומנים מפעילות מימון

תזרים מזומנים מפעילות מימון

המטרה העיקרית של פעילות המימון היא להגדיל את כמות הכסף העומדת לרשות החברה לצורך מימון כספי של פעילות הבסיסית והשקעתית. תזרים מזומנים העיקרי של החברה לפעילות מימון היא קבלת הלוואות הן לטווח קצר והן לטווח ארוך (גיוס הון זר). החברה רשאית לקבל הלוואות כספיות מהבנקים או מארגונים פיננסיים אשר עוסקים בתחום האשראי. בנוסף, גופים עסקיים אחרים. הלוואות כספיות יכולות להיות ממוקדות למטרה מסוימת. לדוגמה, גיוס הון ליישום פרויקט מסוים.

תזרימי מזומנים מפעילות מימון נובעים בדרך כלל כתוצאה מ:

  • הכנסות מהנפקת הון מנייתי (הנפקת מניות חדשות לשוק הפתוח), התחייבויות לטווח ארוך והלוואות בנקאיות נושאות ריבית.
  • תשלום דיבידנדים וריבית על התחייבויות לטווח ארוך כגון אג”ח והלוואות בנקאיות.
  • שימוש בכספי החברה לרכישה עצמית של המניות. בנוסף, פירעון החוב העיקרי.

כאשר כספי ההלוואה שניתנו לחברה ליישום פרויקט מסוים, משמשים למטרות אחרות (למשל, הלוואה נלקחה לבניית מפעל חדש. אבל, למעשה ההנהלה השתמשה בכסף על מנת לשלם שכר). אז על החברה ניתן להטיל סנקציות ומגבלות. סוג זה של הפרה נקרא “שימוש לרעה של אשראי”.

סוג נפוץ נוסף של שימוש כספים מהלוואות, הוא תמיכה כספית עבור החברה שיש לה קשיים פיננסיים זמניים; במקרה זה, כספים הללו יכולים לשמש לטיפול הבעיות כספיות כפי שמחליטה ההנהלה.

כלי נגישות

Powered by - Wemake