Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Invested Capital – הון מושקע

הון מושקע

הון מושקע מציג את הסכום הכולל של ההשקעות שמבצעת החברה וקבלת כספים מבעלי המניות ונושים. גיוס כספים בדרך כלל מיועד לרכישת נכסים שישמשו במהלך ביצוע פעילות עסקית. לדוגמה, מבנים, ציוד תעשייתי, חומרי גלם, סחורות וכד’. שימוש יעיל בנכסים אלו במהלך ניהול העסקים עלול לגרום לעלייה ברווחים, דבר התורם לשיפור מצבם של בעלי המניות ושל הנושים. פעילות פיננסית מוצלחת מרמזת על השקעה מועילה של הכספים החופשיים.

בפועל, ישנן דרכים שונות המאפשרות לחברה לגייס הון מושקע. הדרך הנפוצה ביותר היא להשיג מימון נוסף מבעלי המניות, אשר יכולה להתממש על ידי ביצוע הנפקה נוספת של המניות. אפשרות חלופית נוספת לתאגידים גדולים היא הנפקת אג”ח. מקורות אחרים למשיכת הון מושקע הם הלוואות בנקאיות נושאות ריבית ומכירת נכסים קיימים.

להלן נוסחה לחישוב

ניתן לקחת בחשבון גם את החובות השונים העולים במהלך ביצוע הפעילות העסקית היומיומית בקביעת סכום ההון המושקע העומד ברשות החברה. תשלומים עבור הלוואות, מסים, תשלום עבור חומרי גלם, הוצאות שכר, קבלת רישיונות, ביטוח וכד’ – אשר יובילו לירידה בערך מאזני, ינוכו מסכום ההון הכולל של החברה. מושג זה חל על חברות גדולות וקטנות כאחד, מסיבה שתשלומים אלה הם הוצאות תפעוליות נדרשות – ולכן סכומים אלה לא יחושבו כהון שימושי. כלומר, ככל שהוצאות תפעוליות של החברה גבוהות יותר, כך הון יהיה נמוך יותר.

הבעיות בחישוב ההון המושקע הן בפירוש המושג עצמו “הון מושקע“. בפועל, תחת הון מושקע אחד המקורות לגיוס הון הוא חובות לטווח ארוך. אבל, אצל חברות מסוימות לעתים קרובות פועלת תכנית למימון השקעות של החברה על חשבון הלוואות לטווח קצר. כלומר, בחישוב של הון מושקע מופיעים גם הלוואות לטווח ארוך וגם לטווח קצר. מסיבה זו, התחייבויות לטווח קצר צריכות להיות מחושבים בהון מושקע.

ההון המושקע של החברה יכול להיות גם מקור של הפסדים, ורווחים לבעלי המניות שלה. חברות גדולות הפועלות במלואן שיש להן שולי רווח גבוהים מספיק, ובדרך כלל ישנן כמויות גדולות של הון. מאשר חברות קטנות אשר רק בתחילת דרכן. ככל שהחברה תצליח יותר, כך החברה תשלוט ביותר הון והנהלה תצליח לשמור על העמדתה של החברה בשוק ומול חברות המתחרות.

הון משוקע מאפשר לחשב את אחד הנתונים הנפוצים ביותר “החזר הון על הון מושקע” – ROIC. פרופסור ג’ואל גרינבלט בספרו “הספר הקטן שמכה את השוק בגדול” הדגיש נוסחה שונה להון משוקע וציין שאת הכספים שהחברה בפועל אמורה להשקיע הם שונים. הפרופסור לא השתמש בהון מושקע הרגיל שרוב האנליסטים משתמשים לחישוב. להסבר על הון מושקע של ג’אול גרינבלט לעומת הון מושקע הרגיל לחץ כאן.

כלי נגישות

Powered by - Wemake