Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

DD&A – פחת והפחתות

פחת, דלדול והפחתות – Depreciation, Depletion & Amortization:

הסעיף נמצא בדוח רווח והפסד בתור הוצאה תקופתית שאינה במזומן, אלא על בסיס צבירה חשבונאית על פי תקינה מסודרת. הוצאת הפחת היא אמצעי להקצאת עלות של רכוש קבוע על פני אורך חייו שימושיים. הפחת הינו ניכוי של הוצאות הוניות על פני תקופת הזמן המוגדרת – בדרך כלל כל חיי הנכס. הוצאת פחת מחושבת דרך הוצאות הפחת תקופתית על פני כל אורך חייו של הרכוש ואינה מהווה הוצאת מזומן בפועל. מהסיבה הזו, הוצאת הפחת לא כלולה בתזרים מזומנים של הפירמה לתקופה. אם נתבונן בדוח רווח והפסד – הוצאת פחת הקטינה את הרווח התפעולי, אפילו שזאת הוצאה לא במזומן. הדבר מצביע על חבות ההתאמה (הוספה בחזרה) כאשר מחשבים תזרים מזומנים תפעולי.

בהתאם לסוג חברה שאנליסט מנתח, סעיפי הפחת והפחתות עשוים לנוע בין חוסר חשיבות לחשיבות רבה – בהבנת הרווחיות והאיכות של הפעילות הפיננסית הבסיסית. עבור עסקים שליבת הפעילות תלויה מהנכסים המוחשיים, ניהול עלול להיות מורכב במספרים – על מנת להפוך את הביצועים להיראות אטרקטיביים יותר, או פחות אטרקטיביים בכל תקופה נתונה (מניפולציה). מהסיבה הזו, אנליסטים משתמשים בחישוב רווח בעלי מניות Owner Earnings לצורך חישוב רווח מדויק יותר.

הפחת והפחתות:

כאשר מדובר בנוגע לנכסים מוחשיים, מתכוונים, לרכוש קבוע נטו (PP&E). הסעיף מציג ערך של מפעלים, ציוד, ריהוט; מחשבים, משרדים ובניינים מאותו רגע שהרכוש נרכש והוא נרשם לפי ערכו בעת הרכישה בדוח על המצב הכספי (דוח מאזן). הרכוש הקבוע שרשום בדוח מאזן צובר פחת כל תקופה כלכלית. חשוב לציין, עבור המלאי שבבעלות החברה Inventories – הפחת לא נצבר עקב תקופת הפעילות הקצרה.

נכסים בלתי מוחשיים:

לנכסים בלתי מוחשיים קיים סעיף פחת בנפרד אשר נקרא – Amortization (הפחתות). לדוגמה, רישיונות, פטנטים, מוניטין ועוד. הפחתות עבור נכסים בלתי מוחשיים קובע ירידת ערך מדי שנה. סעיף הפחתות תלוי כאשר ישנה תקופה סופית לתפעול הנכסים הבלתי מוחשיים. כאשר התקופה הסופית לא קיימת לרכוש סעיף הפחתות לא נמדד.

על מנת לחשב את ההפחתות, הנהלה של חברה אמורה לדעת את העלות ההתחלתית של הנכס (מחיר הרכישה הנקוב) – או רכוש חדש במחיר העלות, לבין אורך החיים השימושי שהחברה עשויה לתפעל. כאן ראוי לציין, כי הפחתות אינן מחויבות עבור כל הערך של הנכס, אלא רק הפרש בין הערך המקורי לבין הערך השיורי. לרוב (אך לא בהכרח) הערך השיורי של הנכס הוא אפס. משמעות הדבר שהנהלת החברה מתכוונת להשתמש בנכס עד תום תקופתו הפיזית.

אנליסטים לא תמיד סומכים על הנתון פחת והפחתות מסיבה שקשה לדעת את העלות המקורים של רוב הנכסים שבבעלות החברה. האנליסטים מבצעים חשבונות עם הנחה בנתון פחת והפחתות לצורך הערכה יותר מדויקת של החברה.

דלדול Depletion:

הסעיף דלדול משומש בדרך כלל על ידי חברות שבבעלותן כורים, חברות זיקוק; חברות נפט וגז, חברות לקידוחים וחברות אחרות העוסקות בחילוץ משאבים טבעיים.


לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.
כלי נגישות

Powered by - Wemake