Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

עלות המכר – Cost of Goods Sold

סעיף עלות המכר מציג את עלות המוצרים או מתן שירות בתקופה כלכלית (שנה ורבעון). הנתון כולל את עלות המוצרים שחברה רכשה למען תפעול עסקיה ויצירת הכנסות. בנוסף, הנתון אינו כולל עלות ההפצה וכוח המכירה. תמורה עבור מוצרים שנמכרו – מופיעה בדוח רווח והפסד בחלק העליון של הדוח בסעיף המכירות. ניתן להפחית מסעיף המכירות לצורך חישוב רווח גולמי של חברה.

העלויות היחידות שנכללות בנתון – הן עלויות ליצירת המוצר בלבד. לדוגמה, לחברת – Smith & Wesson הנתון יכלול רק את עלות החומרים ליצירת נשק בלבד. עלות ההפצה ושיווק של הנשקים – סעיף זה אינו כולל. חישוב עלויות המוצרים מחושב באופן שונה מעסק לעסק uהחישוב מאוד תלוי באופן של פעילות העסקית של החברה.

בדוח רווח והפסד ניתן לראות שלפעמים מוסיפים לסעיף עלות המוצרים שנמכרו גם את הסעיף פחת והפחתות. אפשר לבחון את הסעיפים ביחד או בנפרד.

להלן נראה מה כולל סעיף “עלות המכר”:

  • מלאי תחילת תקופה.
  • משכורות, תמלוגים ותגמולים, הפרשות לפנסיה וקרנות חיסכון; חופשות, טיולים, ביטוח וכד’ – לכל צוות העובדים שקשורים לייצור או מתן שירות של חברה.
  • רכישת חומרים לייצור.
  • דלק למכונות ורכבים המשמשים את צוות העובדים הקשורים לייצור או שירות שהחברה מספקת.
  • הוצאות לתחזוקת מלאי.
  • הפסד בגין פחת המוצרים, מכונות וציוד שמשמשים לייצור או מתן שירות.
  • סך כל ההוצאות הכספיים שנדרשות לייצור או מתן שירות.
  • שכירות ותשלומים נלווים שקשורים לייצור או מתן שירות.
  • פחת של מבנים ומכונות.
  • מלאי סוף תקופה.

לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.

כלי נגישות

Powered by - Wemake