Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

מודל Beneish – M גילוי מניפולציות

מודל Beneish – הוא מודל מתמטי המשתמש ביחסים פיננסים ובשמונה משתנים, על מנת לזהות אם החברה מניפולטיבית בהקשר לנתונים כספיים שלה. המשתנים נבנים מתוך הנתונים שבדוחות הכספיים של החברה, ולאחר חישובם, יוצרים ציון M כדי לתאר את המידה בה שולבו הרווחים.

נוסחה לגילוי מניפולציות – M נוצרה על ידי פרופסור מסוד ביניש. במקום למדוד את הסיכון פשיטת רגל על פי (מדד אלטמן) או מגמה עסקית (Piotroski F- הערכת ציון), הערכת ציון M יכול לשמש כדי לזהות את הסיכון של מניפולציה לרווחים. זו היא נוסחת מחקר המקורית שפותחה על ידי פרופסור מסוד ביניש.

להלן שמונה המשתנים של ציון – M

  1. DSRI – ימי מכירות במדד חשבונות החייבים.
  2. GMI – מדד הרווח הגולמי.
  3.  AQI – מדד איכות הנכסים.
  4. SGI  מדד הצמיחה למכירות.
  5. DEPI – מדד הפחת.
  6. SGAI – הוצאות מכירה והוצאות הנהלה וכלליות.
  7. LVGI – מדד מינוף.
  8.  TATA – סה”כ צבירה לסך כל הנכסים. 

להלן חישוב המשתנים של ציון – M

1. DSRI – ימי מכירות במדד חשבונות החייבים.

Revenue T-1) / (Receivables T-1 / Revenue T) / (Receivables T = DSRI
75659 5655 93980 6753
0.0747 / 0.0718 =
1.0403 =

2. GMI – מדד הרווח הגולמי.

Revenue T) / (Gross Income T / Revenue T-1) / (Gross Income T-1 = GMI
93980 7734 75659 7355
0.0822 / 0.0972 =
1.1824 =

3. AQI – מדד איכות הנכסים.

Total Assets_T-1) / Securities_T-1) + PP&E_T-1 + (1-(Current Assets_T-1 / Total Assets) / Securities_T) + PP&E_T + (1-(Current Assets_T = AQI
46173 / 26472) + (1-(16800 / 50158) / 27480) + (1-(19312
0.0628 / 0.0671 =
1.0684 =

4. SGI – מדד הצמיחה למכירות.

Revenue_T-1 / Revenue_T = SGI
75659 93980
1.2422 =

5. DEPI – מדד הפחת.

(Depreciaton_T + PPE_T)) / (Depreciation_T / (Depreciaton_T-1 + PPE_T-1)) / (Depreciation_T-1 = DEPI
(1986 + 27480)) (1986 (1894 + 26472)) (1894
0.0673 0.0667 =
0.9910 =

6. SGAI – הוצאות מכירה והוצאות הנהלה וכלליות.

Sales_T-1) / (SG&A Expense_T-1 / Sales_T) / (SG&A Expense_T = SGAI
75659) / (715 93980) / (835
0.0094 / 0.0088 =
0.9361 =

7. LVGI – מדד מינוף.

TotalAssets_T-1) / ((LTD_t-1 + CurrentLiabilities_T-1) / TotalAssets_T) / ((LTD_t + Current Liabilities_T) = LVGI
46173) ((7886 + 8328) 50158) ((8750 + 11071)
0.3511 / 0.3951 =
1.1253 =

8. TATA – סה”כ צבירה לסך כל הנכסים. 

TotalAssets_T / Operating Cash Flow_T) NonOperatingIncome_T (Net Income_T = TATA
50158 5482) 76 (4065
-0.0298 =

נוסחה מקורית חישוב

0.115 * DEPI + 0.892 * SGI + 0.404 * AQI + 0.528 * GMI + 0.92 * DSRI + -4.84 = M – Score
0.115 * 0.9910 0.892 * 1.2422 0.404 * 1.0684 0.528 * 1.1824 0.92 * 1.0403 -4.84
4.679 * TATA 0.327 * LVGI + 0.172 * SGAI
4.679 * -0.0298 0.327 * 1.1253 0.172 * 0.9361
-1.53 = M – Scope

לאחר החישוב, שמונה המשתנים המשולבים יחד מייצרים ציון – M לגילוי מניפולציות

  • אם ציון M המתקבל פחות מ – 2.22 נחשב כי החברה אינה מבצעת מניפולציות באמצעות דוחות כספיים.
  • אם ציון M המתקבל מעל 2.22 לפי ההערכה זו החברה מבצעת מניפולציות באמצעות דוחות כספיים.

מומלץ להתייחס בזהירות רבה להערכה לגילוי מניפולציות M – Score ביחס לחברות פיננסיות, מסיבה שהמודלים העסקיים שלהם שונים מאוד מאשר אצל חברות המתעסקות בייצור, שירות ותעשיות אחרות.

כלי נגישות

Powered by - Wemake