Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

פיוטרסקי – F הערכת ציון

הערכת ציון פיוטרסקי F היא מדידת מספרים בין 0 ל 9 המשמשים להערכת כוחה ומצבה הפיננסי של החברה. הציון משמש את המשקיעים על מנת למצוא את המניות הטובות ביותר. הציון נקרא על שמו של פרופסור לשבונאות שבשיקגו, יוסף פיוטרסקי. האסטרטגיה של פיוטרסקי בנויה מ – 9 תנאים כאשר המניות שעונות על כול תשעת התנאים מקבלות ציון 9.

יוסף פיוטרסקי פיתח את המודל להערכת ציון החברה בשנת 2000 באוניברסיטת שיקגו. הוא היה בטוח שאצל אנשים יש רק חלק ממניות צמיחה בתיק המניות, ואילו החלק השני של המניות עלולות להגיע לפשיטת רגל, או, אפילו יותר גרוע, מניות צמיחה יכולות להסתובב מטרנד צמיחה ולהתחיל לצלול, ולבסוף להכריז על פשיטת רגל.

בתשובה לשאלה “האם ניתן לסלק את חברות לא טובות”, יצר ג’וזף כלי פשוט המבוסס על דוחות כספיים. הפרופסור ציין כי חברות שקיבלו 2 או פחות נקודות לפי הערכה שלו היו חשופות לפשיטת רגל או בעיות פיננסיות המובילות מיציאה מהבורסה כלל בסיכוי מאוד גבוה. לעומת זאת, חברות שקיבלו יותר מ 2 נקודות היו עמידות ויציבות פיננסית ואפילו רובם עקבו את המדדים המובילים בטווח ארוך.

להלן תשעה משתנים מחולקים לשלוש קבוצות

קבוצה A – אותות הרווחיות

  1. רווח נקי – אם הרווח הנקי חיובי השנה, אז החברה מקבלת נקודה אחת.
  2. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת – אם קיים תזרים חיובי מפעילות שוטפת, אז החברה מקבלת נקודה אחת.
  3. תשואה על נכסים – אם ה – ROA בתקופה הנוכחית (דיווח האחרון) גבוהה מ – ROA של התקופה הקודמת, החברה מקבלת נקודה אחת.
  4. איכות הרווחים – אם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עולה על הרווח הנקי לפני תשלום הפריטים הבלתי רגילים, אז החברה מקבלת נקודה 1.

קבוצת B – מינוף, נזילות ומקורות מזומנים

  1. ירידת במינוף (LT – DEBT) – אם החברה רושמת ירידה בחוב לטווח ארוך בתקופה זו ביחס לתקופה הקודמת, החברה מקבלת נקודה 1.
  2. צמיחה בנזילות (Curent Ratio) – אם הנזילות גדלה ביחס לתקופה הקודמת, החברה מקבלת נקודה אחת.
  3. שינוי במספר המניות – אם מספר המניות בתקופה זו לא גדל לעומת התקופה הקודמת, החברה מקבלת 1 נקודה.

קבוצת C – יעילות תפעולית

  1.  אם רווח הגולמי באחוזים גדל לעומת השנה הקודמת, החברה מקבלת 1 נקודה.
  2. מחזור הנכסים (Assets Turnover) – אם המחזור גדל על פי דיווח האחרון בהשוואה לתקופה הקודמת (כאמצעי לפרודוקטיביות), החברה מקבלת נקודה אחת.

מאוחר יותר, הפרופסור הודה כי גורם אחד הוא עדיין לא מספיק כדי לבחור חברות טובות, אבל הערכה בסיסית זו צריכה להיות מספיקה על מנת לנקות את תיק מחברות אשפה. חסידים רבים של השיטה זו מאמינים כי לגישה שמרנית יותר ניתן להגדיל תקופת ההשוואה לא שנה אחת כפי שבנויה נוסחה מקורית, אלא השוואה של 2-3 השנים האחרונות.

*לפי הסקר שנערך, רכישה ספציפית של החברות שהערך לפי החישוב הוא רמה הגבוהה ביותר (8 או 9) בסולם ה -9 נקודות, במשך 20 השנים שבין השנים 1976 ל -1996 הובילו לביצועים גבוהים ביותר והכו את השוק בביצועים בממוצע של 13.4%.

כלי נגישות

Powered by - Wemake