Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

MVA – Market Value Added

ערך מוסף שווקי – MVA

ערך מוסף שווקי – האינדיקטור המשקף את הקשר בין שווי השוק ההוגן של החברה לבין ההון המושקע. כאשר הנתון MVA חיובי, המשמעות היא שהחברה מרוויחה כסף לבעלי המניות ונמצאת במצב פיננסי יציב. אם ערך זה הוא שלילי, אז החברה מאבדת ערך, ובכך מפחיתה את המעמד של בעלי המניות. הוספת ערך המוסף שווקי הוא אחד מהאינדיקטורים הנפוצים והמשומשים ביותר בקרב המשקיעים לניתוח פונדמנטלי.

על מנת להבחין את גודל שווי השוק שנוסף (Market Value) על ידי חברה מסוימת, יש צורך להפחית את כמות ההון המושקע משווי השוק ההוגן שלה, שהוא שווי השוק של כל נכסיה והתחייבויותיה (הון עצמי). יחד עם זאת, ככל שערך שוק המוסף גבוה יותר, כך טובה יותר עמדתה של החברה. הערך הגבוה של המדד מעיד על קיומם של נכסים יעילים וביצועים גבוהים. וליהפך, מדד נמוך או שלילי מראה כי היקף ההון המושקע מתקרב או כבר עולה על שווי השוק של החברה עצמה.

להלן נוסחה לחישוב

גודל שווי השוק ההוגן מושפע מגורמים רבים שלא בהכרח יובאו בחשבון בעת חישוב שווי השוק המוסף. לדוגמה, לחברות עלולות להיות ירידות זמניות ברווחים כתוצאה מהוצאות משמעותיות ברבעון אחד שייגרמו להפקת רווחים ברבעונים הבאים. עם זאת, מספר ערכים נמוכים רצופים הם אינדיקטור לבעיות כלכליות בחברה. לדוגמה, הסיבה לכך עשויה להיות החלטות ניהול אינו יעיל או כישלונות ניהול של אסטרטגיות לפיתוח עסקי. ברוב תחומי השיפוט, חקיקה מחייבת חברות לספק מידע על שווי שוק הוגן והשקעות הון בדוח על המצב הכספי (דוח מאזן). עם זאת, קביעת שווי שוק הוגן בפועל יכול להיות קצת קשה, מסיבה שמספר הנכסים קשה להעריך.

כלי נגישות

Powered by - Wemake