Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Total Current Liabilities – התחייבויות שוטפות

סך כל ההתחייבויות השוטפות

סעיף סך התחייבויות שוטפות מציג התחייבויות לתשלום בטווח קצר ביותר שלא עולה על 12 החודשים הקרובים. ההתחייבויות לטווח קצר מופיעות במאזן החברה וכוללות חובות לטווח קצר, חובות לזכאים, התחייבויות שנצברו והתחייבויות חוב אחרות. בעיקרון של הדבר, ההתחייבויות השוטפות הן חשבונות שמגיעים מהמלווים וספקים לטווח קצר. בדרך כלל, חברות מושכות או מעבירות למזומן את הנכסים השוטפים על מנת לשלם את התחייבויות לטווח קצר.

סך התחייבויות שוטפות כוללות

חוב לטווח קצר: חוב לזמן קצר הוא סעיף המוצג בחלק של ההתחייבויות השוטפות במאזן החברה. חשבון זה מורכב מכל חוב שהחברה לקחה ומחויבת לפירעון עד שנה. להסבר מורכב לחץ כאן.

חלק שוטף בחוב לטווח קצר: סעיף המשקף חלק של החוב לטווח ארוך. תקופת פירעון של חלק מהחוב שרשום בסעיף זה מתרחש עד 12 החודשים הקרובים. להסבר מורכב לחץ כאן.

חשבונות זכאים: נובעים כאשר החברה מקבלת מקדמה מהלקוחות, אבל סחורה או שירותים טרם קיבלו. או אם החברה קיבלה סחורה או שירותים והכסף עבורם טרם שולם. להסבר מורכב לחץ כאן.

הוצאות שנצברו: הן בדרך כלל תקופתיות ומתועדות במאזן של החברה בשל ההסתברות הגבוהה שהן יסגרו. להסבר מורכב לחץ כאן.

התחייבויות שוטפות אחרות: אלו ההתחייבויות העומדות לפדיון אשר אינו עולה על 12 החודשים הקרובים. סעיף זה משקף התחייבויות שלא נכנסו לסך כל ההתחייבויות של החברה. משקיעים נדרשים לבדוק בעצמם באמצעות דוחות מה משקף הסעיף לכל חברה בנפרד.

להלן נוסחה לחישוב

גידול בהתחייבויות השוטפות של החברה אינו בהכרח דבר רע. המצב עשוי לחסוך את המזומנים של החברה ולתרום באופן חיובי לתזרים מזומנים. משקיע נדרש לבדוק מה הן הסיבות לצמיחה בהתחייבויות השוטפות ביחס לסך הנכסים השוטפים – על מנת להבחין האם החברה מאבדת את הנזילות או לא. ניתן לבצע את הבדיקה במהירות על ידי יחס שוטף.

*סך ההתחייבויות השוטפות צמודות גם להון חוזר, ההון החוזר נטו מחושב כסך הנכסים השוטפים בניכוי סך ההתחייבויות השוטפות.

כלי נגישות

Powered by - Wemake