Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Free Cash Flow – מזומנים חופשיים

תזרים המזומנים החופשי

תזרים המזומנים החופשי Free Cash Flow הוא מדד לביצועים הפיננסיים של החברה, המחושב מתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בניכוי הוצאות הוןFree Cash Flow מייצג את המזומנים שהחברה מסוגלת לייצר לאחר שהוציאה את הכסף הדרוש לשמירה או להרחבת בסיס הנכסים. Free Cash Flow נתון מאוד חשוב מסיבה שהכספים החופשיים מאפשרים לחברה להמשיך הרחבה, שיפור וצמיחה בערך של החברה לבעלי המניות.

חישוב לתזרים מזומנים של החברה

Capital Expenditures Net Operating Cash Flow = Free Cash Flow
(528.3) 1619
1090.7 = Free Cash Flow

תזרים המזומנים החופשיים Free Cash Flow אחד הנתונים החשובים ביותר למשקעי ערך. באופן עקרוני מזומנים חופשיים שניתן לקחת מהעסק שייכים לבעלי מניות. נתון זה נחשב אצל משקיעי ערך יותר חשוב מאשר רווחים נקיים. במזומנים אפשר לחסות חלק מהתחייבויות, להשקיע בפיתוח ומחקר לעסק, לשלם דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות החברה Buybacks ועוד. בעזרת מזומנים חופשים ניתן לגדל ולפתח עסק לצמיחה עתידית. לחברה שבבעלותה סכום נכבד של מזומנים יש אינטרס רב אצל משקיעים, כי מזומנים מהווים חלק גדול בניתוח המניה.

תזרים המזומנים החופשי קרוב מאוד להגדרתו של וורן באפט על רווחי הבעלים Owner Earnings, אלא שברווח הבעלים שוורן באפט ציין, הוצאות על הרכוש, מפעלים (נדל”ן) והציוד הן רק לתחזוקה או החלפה.

משקיעים רבים נוטים לתת חשיבות רבה יותר למזומנים חופשיים של החברה מאשר רווחיות נקיה. אנליסטים חושבים שאם החברה יודעת לייצר מזומנים אז העסק מאוד יעיל בפעילות עסקית, יש לחברה גלגל הצלה במקרה ויתחילו בעיות ברווחיות וקשיים פיננסים. רווחים של החברה לא שווים כלום אם לעסק אין מזומנים חופשיים. מצד שני כמות גדולה של מזומנים חופשיים מסמנים למשקיעים סימן התראה עקב זה שחברה לא מתפתחת ולא משקיע בהתפתחות העסק לעתיד, חברה כזו יכולה מהר מאוד לרדת בתוצאות הרווחים ולעבד חוזק תחרותי בשוק מול חברות מתחרות.


לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.

כלי נגישות

Powered by - Wemake