Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Net Property, Plant & – רכוש קבוע, נטו

רכוש קבוע – PP&E סעיף בדוח מאזן המציג נכסי החברה, שהם בעל חשיבות מכרעת לפעילות התפעולית, אבל לא ניתנים לחיסול בקלות ולא יהפכו לחלק מהמוצרים הנמכרים ללקוחות. עלות הרכוש הקבוע מופחתת בדרך כלל בהתאם לתקופת החיים השימושיים של הנכס, גם הנכסים עם החיים התפעוליים הארוכים ביותר ימשיכו להיות מיושנים או חסרי תועלת לאחר פרק זמן מסוים. בהתאם לאופי הפעילות של החברה, הערך הכולל של הרכוש הקבוע יכול לנוע בין נמוך לגבוה ביותר לעומת סך הנכסים. תקן חשבונאות בינלאומי IAS 16 כולל הוראות לרישום עסקאות עם רכוש קבוע. נכסים קבועים ידועים גם בתור נכסים בלתי שוטפים.

דוגמה, חברה עם נתון גדול של רכוש קבוע עשויה להיות חברת החזקות, שכן רוב נכסיה יהיו רשומים בתור נדל”ן, מפעלים ומשרדי ההנהלה. מצד שני, חברה לייעוץ פיננסי תהיה בעלת נתח קטן מסך הנכסים, כי הפעילות העיקרית זקוקה רק למחשבים ולמשרדים על מנת לבצע את פעילותה.

רכוש קבוע כולל

  • קרקע, אדמה ונדל”ן.
  • מבנים.
  • מפעלים וציוד תעשייתי.
  • ציוד משרדי.
  • ריהוט משרדי.
  • קטרים ונתיבים – אם זו חברת רכבות.

לאחר שהנכס מוכר, על החברה לבחור ולשקף במדיניות החשבונאית מודל עלויות לכל סוג של רכוש קבוע. מודל חשבונאי לעלויות בפועל, בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך.

מודל שווי המשוער מייצג את השווי ההוגן של הנכסים במועד ההערכה, בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך. במקרה זה, שערוך של הרכוש הקבוע צריך להיעשות בקביעות מספקת. אם הנכס הקבוע משוערך, אז כל הנכסים מאותו סוג כפופים לשערוך. על החברה להפחת כל רכיב משמעותי של הנכס בנפרד. גודל פחת של הנכס עומד לפירעון לאורך כל תקופת התפעול של הנכס. סכום הפחת מוצג בדוח רווח והפסד. בנוסף, סכום הפחת שנצבר מופיע בדוח מאזן.

כאשר הנתון בעליה, ברוב המקרים זה סימן חיובי למשקיע. החברה מתפתחת וגודלת בערך מאזני. וורן באפט נהג תמיד לציין עד כמה ברקשייר האת’וויי עלתה בתקופה האחרונה בערך המאזני ולא במחיר המניה. המשקיע נדרש לבדוק עד כמה החברה גודלת ברכוש קבוע מסיבה שהנתון מהווה סך כל הנכסים בדוח מאזן וישירות עלול להעלות ערך מאזני של החברה.

חשוב לבדוק, האם ישנה צמיחה ברכוש קבוע בשילוב עם צמיחת המכירות. במקרה והחברה רוכשת רכוש קבוע וישנה צמיחה במכירות במקביל, ניתן להבין שהעסק מתפתח בצורה אפקטיבית.

כלי נגישות

Powered by - Wemake