Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

EBITDA – רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות

רווח לפני הוצאות מסים, ריבית, פחת והפחתות

 Earnings Before Interest , Taxes, Depreciations, AmortizationsEBITDA.

EBITDA: הינו מדד פיננסי למדידת הרווח לפני הוצאות מסים, ריבית, פחת והפחתות. האינדיקטור הינו אחד מהמדדי הרווחיות של החברה, אשר מציג רווח לפני ריבית, מסים והוצאות הפחת. נוח לשימוש כאשר נדרש להשוות ביצועים פיננסיים של חברות בתעשייה משותפת – ועם מבנה הון שונה בין החברות. בנוסף, חברות עם פעילות עסקית דומה זו לזו יכולות להציג נתון EBITDA שונה. הנתון לא לוקח בחשבון חובות של כל חברה בנפרד והשפעות מס, וזה החיסרון. במקרים גרועים ביותר, שימוש עיוור בנתון EBITDA יכול להוביל לפשיטת רגל.

בנוסף, המדד משמש בתור אינדיקטור חשוב מאוד בסביבת אנליסטים ומשקיעים לחישוב יחסים פיננסיים שנדרשים לניתוח חברה. לדוגמה, הנתון EV/EBITDA  משמש אצל משקיעים בתור מדד להחזר הון מושקע בחברה (פרק זמן הלוקח להחזיר כספים שאותם משקיעים השקיעו). EBITDA שלילי מציין כי פעילות החברה אינה רווחית כבר בשלב התפעולי, עוד לפני הוצאות מסים, ריבית, פחת והפחתות.

להלן נוסחה לחישוב

להלן נוסחה נוספת לחישוב

שימוש נוסף נעשה במדד – EBITDA על ידי בנקים וחברות לדירוג אשראי לצורך בחינת יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה. נתונים היסטוריים של המדד משמשים לקביעת יכולת של חברה לעמוד בפירעון החוב. כלומר, נתון זה בשילוב עם רווח נקי שימש כמקור מידע, על סכום תשלומי ריבית שהחברה יכולה לספק בטווח קצר.

שימו לב לעובדה כי נוהל להיווצרות של נתונים אלו לא מוסדר על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים בארה”ב GAAP, ולא מומלץ לשימוש. העקרונות משאירים מגוון רחב של שיטות על יצירת עלות ראשונית עבור מכירת מוצרים ומתן שירות – אבל קובעים תקנה קפדנית של מרכיבים חשובים ביותר ואת הנתונים הסופיים של הרווח. יחד עם זאת, נתוני ביניים שונים עלולים להיווצר על ידי ארגונים שונים על פי שיקול דעתם.

המשקיע האגדי, מיליארדר וורן באפט התנגד לשימוש במרכיב EBITDA. מכאן מגיע הציטוט המפורסם שלו “האם ההנהלה חושבת שהוצאות ההון מוטלות על ידי פיית שיניים?” – “Does management think the tooth fairy pays for capital expenditures?”. תיאורטית, חברה יכולה להוציא מיליארדי דולרים על מנת לקנות ציוד חדש, אבל אלה העלויות האמתיות שלא נכללות בנתון EBITDA.

כלי נגישות

Powered by - Wemake