Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Long-Term Debt – חוב לזמן ארוך

חוב לטווח ארוך

חלק מסך ההתחייבויות הוא חובות לזמן ארוך, אשר עומדות לפירעון אחרי שנה אחת או יותר. בדר”כ, הריבית משולמת במהלך כל תקופת ההלוואה, וסכום הקרן ישולם במועד הפירעון של שטרי החוב לבנקים או איגרות חוב של החברה. בנוסף, מתייחס לאג”ח ארוכות טווח, הפדיון אשר מתרחש לאחר 10 שנים או יותר, או חוזי שכירות ארוכים שהוונו במאזן החברה. לעתים קרובות החברה משלמת חלק מההתחייבויות טווח ארוך במהלך השנה; אלה מסווגים כהתחייבויות שוטפות, ומתועדות גם בדוח מאזן. חוב לטווח ארוך חל גם על ממשלות אשר מנפיקות אג”ח ממשלתיות ומחויבות לשלם ריבית.

חובות החברה מסווגים כהתחייבויות פיננסיות או התחייבויות תפעוליות. התחייבויות פיננסיות מתייחסות לחובות מול משקיעים או בעלי מניות; הכוללים איגרות חוב ושטרות חוב לתשלום. ההתחייבויות התפעוליות מתייחסות לתשלומים בלתי מסולקים ובלתי נשלטים שהצטברו על מנת לשמור על המתקנים והשירותים עבור החברה – שכוללים כל דבר, החל מהמבנים השכורים והציוד ועד תוכניות הפנסיה לעובדים.

אג”ח הן אחד הסוגים הנפוצים ביותר ומתייחסות להתחייבויות לטווח ארוך. פירמות יכולות להנפיק אג”ח מסיבות שונות, בדר”כ לגיוס כספים לצורך השקעה בעסק והתפתחות החברה. מכירות האג”ח מביאות הכנסות מידיות, אך בסופו של דבר החברה משלמת ריבית למשקיעים.

הריבית ששולמה על חובות מוצגת בדוח רווח והפסד כהוצאת ריבית תקופתית. אם לחברה יש יותר מדי חובות והחברה לא יכולה לשרת את התחייבויותיה לטווח ארוך או לפרוע את החוב במלואו, אז החברה מיד נכנסת לקטגוריית “חברה מסוכנת” עם סיכון לפשיטת רגל. פיטר לינץ’ המשקיע האגדי ציין: חברה שאין לה חובות לא יכולה לפשוט רגל. פשוט מאוד.

משקיע נדרש לבדוק כמות החובות של החברה שהוא מנתח עם חברות מתחרות מאותו מגזר ומאותה תעשייה. בנוסף, לבדוק יכולת החברה לפרוע התחייבויותיה כל תקופה כלכלית.

כלי נגישות

Powered by - Wemake