Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Capital Expenditures – הוצאות הוניות

(CaPex) Capital Expenditures – (הוצאון הון (השקעות 

הוצאות הון אלו כספים מכוונים ישירות לרכישת נכסים חדשים, יצירת ציוד חדש, הגדלת ציוד ונכסים; שידרוג ושיפור נכסי החברה, רכישת רכוש קבוע, תשלום עבור ציוד מושכר, מודרניזציה ותשלום בגין השיפורים שנרכשו קודם לכן ונרשמו במאזן. במילים אחרות, הוצאות הון נקראות השקעות.

בהתבסס על הוצאות הוניות, מתקיים שחזור של כל הנכסים הנדרשים על ידי החברה. בכל חברה, מאורגנת שיטה חשבונאית ברורה ומערכת מעקב עבור הוצאות הון. בנוסף, העבודה מתבצעת על מנת לקבוע הון שהוקצה, על בסיס נתונים אנליטיים ספציפיים של כל חברה ותכניות נוספות עבור העלויות הנדרשות. כמות הוצאות ההון תלויות במידה רבה בתעשייה בה פועלת החברה. דוגמה, התעשיות עתירות ההון ביותר יכולות להיות: חברות לייצור נפט, תקשורת ושירותים.

בעת עריכת התקציב להוצאות ההון, מתועדים המדדים הבאים

  • ערך התחלתי של רכוש קבוע זמין.
  • פחת תקופתי מתוכנן.
  • סכום הפחת שבלתי משועבד לתקופות קודמות.
  • סכום הערכתי של הציוד, המתוכנן להימכר או להחלפה בתקופה הבאה.
  • ערך שיורי.
  • סכום הפחת בתאריך האחרון של התקופה.
  • שיפור או שידרוג של הנכס הקיים לצורך המשך פעילותו וכדי להאריך את אורך החיים של הנכס.
  • רכישת רכוש קבוע חדש להמשך פעילות החברה או לצורך צמיחתה.

מנקודת מבט חשבונאית, הוצאות הון מוכרות בתור נכס שנרכש מחדש או שהעלויות שהצטברו שיפרו את אורך החיים השימושי של נכסי ההון הקיימים. אם ההון מוכר כהוצאה הונית, ניתן להוון. הדבר מחייב כי החברה תקצה הוצאות לכל אורך חיי הנכס. אם ההוצאות מכוונות לשמירה על הנכס במצב הנוכחי, ערכן נמחק במלואו בשנה השוטפת.

כלי נגישות

Powered by - Wemake