Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

FCF Margin % – שיעור מזומנים חופשיים

שיעור תזרים מזומנים חופשיים – FCF Margin

שיעור תזרים מזומנים חופשיים הוא אחד המקדמים החשובים ביותר לרווחיות של החברה לאחר כל ההוצאות הנדרשות. המדד מציג כמה טוב החברה ממירה את המכירות למזומן. המזומנים החופשיים בעל חשיבות רבה, מסיבה שהחברה צריכה לשלם על ההוצאות ולהשתמש במזומנים כאשר מגיעה תקופה קשה.

אנליסטים שמים לב עד ביכולתה של החברה להמיר דולרים מהמכירות למזומנים. תזרים המזומנים החופשי מגיע עם מספר מגבלות: כלומר, ההוצאות תפעוליות והוצאות הון משפיעות על יכולת החברה לייצר יותר מזומנים חופשיים בסוף כל תקופה כלכלית. על המשקיע לבדוק אחוז מזומנים חופשיים לעומת סך מכירות שהציגה החברה בתקופה הנוכחית ובתקופות הקודמות. אחוז גבוה של מזומנים חופשיים מסמן על יכולת של החברה להתגבר בעת משבר פיננסי גלובלי או קשיים כספיים.

נתוני הרווחיות מציגים את היעילות והפרודוקטיביות של החברה. שולי הרווח מייצגים את יכולת החברה להמיר דולרים מהמכירות בשלבים שונים של המדידה. המקדמים שמשקפים את ההכנסה בפועל משקפים את יכולת החברה למדוד את היעילות הרווח לבעלי מניותיה.

שיעור תזרים מזומנים חופשיים מבוסס ומחושב על פי מזומנים חופשיים שנשאר לחברה כל סוף תקופה כלכלית (Free Cash Flow).

נוסחה לחישוב

Revenue/Sales / Free Cash Flow = FCF Margin %
21240 3992
18.79% = FCF Margin %

ב -12 החודשים שהסתיימו בספטמבר 2008, פער מזומנים החופשיים של חברות (לא כולל חברות ממגזר הפיננסי) המרכיבות מדד S&P 500 ירדו ל -6.70% לעומת 7.31%. עם זאת, חברות אלה דיווחו בפברואר 2009 על 667 מיליון דולר במזומן, מה שמראה כי לקבוצת חברות אלה יש “מספיק” מזומנים והשקעות לטווח קצר כדי להתגבר עם המשבר הפיננסי שהתרחש באותה תקופה. כך חשבו המשקיעים באותה תקופה.

אנליסטים נוהגים לבדוק כמות מזומנים חופשיים ביחד עם השקעות לטווח קצר ו – מזומנים ושווי מזומנים. כאשר מגיעה תקופה קשה לחברה, באפשרות ההנהלה להשתמש בכספים אלה על מנת לשרוד ולהתגבר על תקופה הלא רצויה.

כלי נגישות

Powered by - Wemake