Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Tangible Book Per Share – הון מוחשי למניה

ערך נכסים מוחשיים בחישוב למניה אחת:

ערך הנכסים המוחשיים (Tangible Book) הוא נתון להערכת נכסים מוחשיים של חברה על בסיס מדידת ההון העצמי לאחר הפחתת נכסים בלתי מוחשיים (Intangible Assets), והסרת מניות בכורה (Preferred Stock).

נתון הנכסים המוחשיים מציג את ההון שבעלי מניות עלולים לקבל במידה והחברה תפשוט רגל וכל הנכסיה יחסלו או שימכרו. נכסים בלתי מוחשיים כגון מוניטין, רישיונות, פטנטים וכד’ – לא נחשבים ויוסרו מהפירוק החברה, משום שלא תמיד ניתן למכור אותם במקרה של פשיטת רגל. חברות עם שווי נכסים גבוה מספקות ביטחון גדול לבעלי מניות. נכסים מוחשיים של החברה יכולים לכלול מוצרים פיזיים שהחברה מייצרת בפועל. לדוגמה, חלקים וחומרים המשמשים ליצירתם.

להלן נוסחה לחישוב:

Shares Out` (EOP) / Intangibles assets) Preferred Stocks (Shareholders’ Equity = Tangible Book Value per Share
53.85 310.334 0 393.162
1.54 Tangible Book Value per Share

אנליסט נדרש להשוות את הנתון עם חברות מתחרות ועם פעילות עסקית דומה לצורך זיהוי חברה אטרקטיבית ביותר במגזר, במהלך הניתוח והמחקר. במידה והנתון שווי הנכסים המוחשיים גדל מתקופה לתקופה – סימן טוב למשקיע. כל עוד גידול בנכסים מוחשיים מניב רווחים חדשים (מכירות), ולא ההיפך.

החסרונות:

הנכסים המוחשיים עלולים להיות מוצגים במחירים שנרכשו או נבנו בעבר בניכוי מס ולא לפי שווי מחירים נוכחי (מחיר שוק). מצב זה עלול לתת מחיר שווי נכסים מוחשיים שגוי בניתוח החברה ולהציג מחיר יקר או זול למניה. חברות פיננסיות, בנקים, וחברות ביטוח – הנכסים שבבעלותן בדר”כ נערכים בשווי הנקוב שלהם (במחירים הנוכחים לימינו). חברות אלה נערכות יותר מדויק בשווי הנכסים המוחשיים מאשר חברות אחרות.


לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.
כלי נגישות

Powered by - Wemake