Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

EVA – Economic Value Added

ערך כלכלי מוסף – EVA

נתון ערך מוסף כלכלי הינו שיטה מתקדמת להערכת ביצועים ורווחיות של העסק תוך התחשבות במחיר של הון עצמי שהעסק משתמש בו. השיטה שהומצאה על-ידי חברת ייעוץ וניהול Stern Value Management, משמשת כיום חברות כמסגרת לניהול פיננסי.

מדד – EVA מייצג את הרווח של החברה מפעולות רגילות לאחר ניכוי מס באמצעות הפחתת עלויות עבור כל ההון שהושקע. בנוסף, EVA מודד רווח ריאלי ששייך לבעלי המניות בניכוי כל ההוצאות התפעוליות כולל מסים והוצאות מימון. המדד משמש להערכת האפקטיביות של החברה מנקודת מבטם של בעלי עניין הסבורים כי לפעילות החברה יש תוצאה חיובית עבורם – אם החברה הצליחה להרוויח יותר מאשר הרווחיות של השקעות חלופיות. זה מסביר את העובדה, כי בעת חישוב EVA מסכום הרווח מתבצע ניכוי לא רק מתשלום עבור השימוש של הכספים הנלווים, אלא גם מהון עצמי. ניתן לטעון כי גישה זו היא כלכלית יותר מאשר חשבונאית.

המדד – EVA הוא ההפרש שמצטבר בשיעור התשואה על עלות ההון של החברה. בעיקרון, המדד מיועד למדידת הערך שהחברה מייצרת מקרנות שהושקעו. אם המדד – EVA של החברה הוא שלילי, פירוש הדבר שהחברה אינה מייצרת ערך מהכספים שהושקעו בעסק. לעומת זאת, EVA חיובי מראה שהחברה מייצרת ערך מן הכספים שהושקעו.

נוסחה לחישוב

המודל של הערך המוסף הכלכלי מצביע על כך שהמדד עומד על בסיס אינדיקטור כלכלי על מנת לקבוע את היעדים ולהעריך את ההצלחות והכישלונות. EVA יכול להיחשב כגישה מתוקנת, המשלבת את הדרישות ואת האינטרסים של בעלי המניות ואת הנהלה להערכת פעילות החברה.

השימוש ב- EVA ככלי להערכת יעילות השימוש בהון המושקע מאפשר למנהלי החברה לקבל החלטות מושכלות יותר ולהרחיב את קווי פעולות עסקיים. וחשוב לא פחות, המדד מסייע לזהות שימוש לא יעיל בכספים בפרויקטים שהרווחיות שלהם אינה מכסה את עלויות גיוס הון.

לאחר מכן, המדד – EVA עורר עניין רב אצל קהילה עסקית, כולל חברות כגון: The Coca-Cola Company, Eli Lilly and Company, Bausch & Lomb, Matsushita, Briggs & Stratton ועוד. ומאז היו פרסומים קבועים בעיתונות הפיננסית בנוגע למדד ה – EVA לפעילות של חברות. ההיבט השלילי של המדד EVA הוא ריבוי השיטות לחישוב מרכיב המדד. ההון המצטבר המועסק, אשר בסופו של דבר יוביל לניתוח השוואתי בלתי הולם של שתי החברות על בסיס EVA.

כלי נגישות

Powered by - Wemake