Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Net Income – רווח נקי

רווח נקי

סעיף רווח נקי מדווח בעקבות פעילות עסקית שכל חברה מחויבת לדווח. הסעיף מחושב מסך ההכנסות ובניכוי כל ההוצאות כולל הוצאות. כגון: פחת והפחתות, מחקר, פיתוח, תשלום מס הכנסה וריבית. הנתון מופיע בדוח רווח והפסד שהחברה מגישה סוף כל תקופה כלכלית. הנתון מציג כמה רווח נקי סה”כ נשאר לחברה אחרי כל ההוצאות הנדרשות. אנליסטים משתמשים ברווח נקי בעזרת תקינה חשבונאית מסודרת על מנת לחשב רווח למניה Earnings Per Share.

סעיף רווח נקי כמו סעיפים חשבונאיים אחרים, רגיש למניפולציה על ידי הוצאות שניתן לחשב בצורה שונה כגון פחת והוצאות מוסתרות לא תפעוליות. בנוסף, חישוב הכנסות באופן אגרסיבי. בהתבסס על הרווח הנקי לפני קבלת החלטה לרכישת מניות של החברה, משקיע נדרש לבדוק הוצאות ריבית ומס – ולבדוק איך החברה מתקופה לתקופה מגיעה לרווח נקי.

להלן נוסחה לחישוב

להלן נוסחה נוספת לחישוב

= Net Income
Other Income (Expense) + Income Tax expense + Income before Tax
= -1 -531 1345
813

וורן באפט מחפש עקביות ומגמה ברורה כלפי מעלה בנתון. עקב זה שחברות שונות מכריזות על תכנית לרכישת עצמית של מניותיהן Buybacks, באפט העדיף את הנתון של הרווח הנקי במקום רווח למניה (EPS). הרווח למניה עלול להיות מדולל עקב תכנית לרכישה עצמית. חברות עם מעמד תחרותי גבוה בשוק, בד”כ, יציגו רווח נקי גבוה יותר מהחברות המתחרות – ולרוב יציגו שיעור רווח נקי Net Margin  גבוה, לפחות 20% ומעלה ממחזוריות החברה. כאשר שיעור רווח יותר נמוך מ 10%, החברה נמצאת בתחרות אגרסיבית מול חברות מתחרות.

כלי נגישות

Powered by - Wemake