Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Shares outstanding – מניות שבידי הציבור

מניות שבידי הציבור

מניות שבידי הציבור הונפקו על ידי חברה לציבור או לגורמים אחרים והמצויים בידיהם. בכל עת המניות המונפקות מחליפות ידיים בשוק המניות ומשקיעים יכולים לקנות ולמכור, כל עוד השוק פתוח. שימו לב, לא כל המניות המונפקות נסחרות בבורסה. חלק מהמניות נמצאות בידי משקיעים, מוסדיים, בתי השקעות וסוחרים אשר רכשו את המניות לתקופה זמנית לצורך השקעה או למטרות ספקולטיביות. המניות המונפקות מוצגות בדוח מאזן תחת הכותרת “הון מניות” בדוח מאזן. מספר המניות המונפקות משמש לחישוב נתונים מרכזיים, כגון שווי שוק של החברה, רווח למניה EPS ותזרים מזומנים למניה CFPS.

נזילות המניות יכולה לעלות כאשר כמות המניות עולה לרמה מקסימלית, ואינטרס רב במניה בקרב משקיעים וסוחרים. וההפך, נזילות יכולה להיות נמוכה כאשר המשקיעים והסוחרים פחות מעוניינים במניה. לפעמים לצורך סולידיות של תנודתיות במחיר המניה, חברות מנפיקות מניות נוספות לשוק. חברה שהנפיקה מעט מניות לשוק לוקחת סיכון מסוים על זה שמחיר המניה עלול להתנהג באופן אגרסיבי עקב שינויים פיננסים של החברה או חדשות רעות. חלק ממשקיעים נמנעים ממניות עם שווי שוק נמוך עקב סיכון מיותר בתנודתיות.

ממוצע משוקלל של המניות המונפקות

מאחר שמספר המניות המונפקות משולב בחישובים של ערכים פיננסיים חשובים כגון רווח למניה. מספר זה נתון לשינויים לאורך זמן. הממוצע המשוקלל של המניות המונפקות משמש לעתים קרובות לחישוב נוסחאות מסוימות.

החישוב: (2000 מניות * 3 חודשים + 3000 מניות * 5 חודשים + 2500 מניות * 4 חודשים)/12 חודשים = 2583,3 מניות.

חישוב הממוצע המשוקלל של מספר המניות שבמחזור הינו באחריות המנפיקים שניירות ערך שלהם נמצאים בשלב הנפקה או מצוטטים בבורסה.

רכישה עצמית

רכישה עצמית share buyback או stock repurchase הינה פעולה כלכלית לרכישת מניות של אותה חברה שהנפיקה את המניות של עצמה בעבר – במטרה להגדיל את שווי השוק של המניות הנותרות ולהגדיל את הרווח הכולל למניה.

פיצול ואיחוד המניות

פעולות אלה נקראות פיצול המניות stock split ואיחוד המניות reverse stock split או stock consolidation. פיצול המניות זאת שיטה אפקטיבית למשיכת משקיעים נוספים על ידי חלוקה של סך המניות והגדלת מספר המניות שבמחזור – פי 2, 3 ולפעמים יותר. בנוסף, פיצול המניות מתבצע על מנת לגרום למחיר מניה להיות יותר נוח וזול למשקיעים. דוגמה, חברה שהונה המונפק הוא 1,000 מניות יכולה לבצע פיצול ביחס של 10 ל-1, ואז יעמוד ההון המונפק על 10,000 מניות. שימו לב, שווי החברה לא השתנה. כעת, מחירה של כל מניה “חדשה” יהיה עשירית מהמחיר של מניה “ישנה”.

הפעולה ההפוכה היא איחוד המניות. הפעולה זו מתבצעת מסיבה עיקרית – על מנת ליצור נזילות במניה ולהביא את המחיר לרמה אופטימלית. לדוגמה, חברה עם הון מונפק של 10,000 מניות יכולה לאחד אותן ביחס של 10 ל-1 ולהעמיד את הונה המונפק ל – 1,000 מניות. שוב, שווי החברה לא השתנה.

כלי נגישות

Powered by - Wemake