Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Earning Yield Joel Greenblatt % – תשואת רווח

תשואת רווח – גישה של ג’ואל גרינבלט

בקרב האנליסטים נהוג להשתמש בתשואת רווח – EY שהוא יחס הפוך ליחס P/E ומתבטא באחוזים, על מנת למדוד תשואת כספי המשקיע המושקעים בחברה. התייחסות ל – EY דומה לרווחיות באמצעות דיבידנדים תקופתיים המשולמים לבעלי מניות על ידי החברה. תשואת רווח על פי נוסחת הקסמים של ג’ואל גרינבלט מחושבת אחרת מאשר EY, על ידי חלוקת רווח לפני ריבית ומסים – EBIT בשווי פעילות – Enterprise Value ולא לפי היחס המקובל EY בסיסי שמחושב על ידי רווח נקי למניה – EPS למחיר המניה שנסחר בשוק הפתוח – Share Price.

הרעיון שמאחורי החישוב של נוסחת הקסמים הוא לחשב כמה בפועל החברה מרוויחה יחסית למחיר הרכישה של העסק, מהסיבה ששווי פעילות מחשב מקורות מימון שונים שזורמים לחברה ושווי שוק שמשומש להשגת רווח בלי לחשב מזומנים ושווי מזומנים. בחישוב משתמשים ברווח לפני ריבית ומסים (EBIT) מהסיבה שכאשר מחלקים בשווי פעילות, מתעלמים משיעורי מס ורמות חוב שונים. החישוב מאפשר להעמיד אותן החברות על בסיס שווה.

נוסחה לחישוב

Enterprise Value / EBIT = Earning Yield (J.Greenblatt) %
5165.64 590
11.42% = Earning Yield (J.Greenblatt) %

על מנת לחשב את ביצועי הנוסחה, יש להכפיל ב 100 בסוף החישוב. 590 / 5165.61 * 100 = 11.42%

לדוגמה, בשנת 2018 נרכש על ידי חברת יזמות בע”מ מפעל בשווי של 10 מיליון ש”ח, בעזרת ההלוואות נושאות ריבית בסך של 6 מיליון ש”ח ו – 4 מיליון ש”ח הון עצמי. מכאן נובע ששווי פעילות של החברה 10 מיליון ש”ח. המפעל מניב רווחים לפני הוצאות ריבית ומס – EBIT בסך של 2 מיליון ש”ח. מכאן החישוב מציג EBIT / שווי פעילות = 20% תשואת רווח. כאשר מביאים בחשבון הון עצמי בלבד, ניתן לטעות בחישוב המדויק – מהסיבה שלא התחשבו בחובות שבעזרתם רכשו את המפעל.

חשוב לציין, שרמות החוב משתנות ושיעורי ריבית בהתאם. אבל, שווי פעילות לא ישתנה מ 10 מיליון (מחיר הרכישה) בלי להתחשב בפחת הנצבר על הרכוש. במילים אחרות, מכפילים P/E ותשואת רווח הקלסית – EY יושפעו מאוד מהשינויים בשיעורי ריבית ומס מהסיבה שמכפילים מחושבים לפי רווח נקי למניה, בעוד שהיחס EBIT/EV יישאר ללא שינוי.

גישה נבונה יותר כאשר אנליסט לוקח את שתי האופציות לחישוב תשואות רווח, מהסיבה שישנן חברות אשר רכשו נכסים בעזרת הון עצמי בלבד ללא שימוש בהלוואות. במילים אחרות, לחברות אלה אין חובות.

משקיעים מתייחסים לתשואת רווח EBIT/EV בדיוק באותה גישה כמו לתשואת רווח –EY בתור החזר הון על השקעתם בחברה. התייחסות כמו לרווחיות באמצעות תשלום דיבידנדים לבעלי מניות. לדוגמה, תשואת רווח EBIT/EV עומד על 15%, זה מה שבעלי מניות מצפים להרוויח מהשקעתם בחברה בטווח ארוך. חשוב להשוות את הנתון עם חברות מתחרות.

כלי נגישות

Powered by - Wemake