Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Common Dividends – דיבידנד

תשלום דיבידנדים לבעלי מניות רגילות

דיבידנדים על מניות רגילות – הם חלק מרווחי החברה המשולמים לטובת בעלי המניות על בסיס קבוע, בדרך כלל בתקופה כלכלית או רבעונית. גודלה של חלקה מהרווחים המשולמים לבעל המניות תלויה במספר המניות הרגילות שבבעלותו. כמות הדיבידנדים למניה רגילה המחולקים, תלויה בכמות המניות ובדר”כ זהה. במקרה זה, הדיבידנדים עצמם ניתן לשלם בצורה של מזומנים או מניות נוספות. שימו לב, שלא כל חברה משלמת דיבידנדים. חברות צמיחה בדר”כ לא משלמות דיבידנדים מסיבה שהנהלה מאמינה במחיר המניה שעוקב אחר הביצועים הפיננסים של החברה שצומחים במהירות.

אם התאגיד החליטה לבצע הנפקה נוספת של המניות, תשלום דיבידנדים עבור מניות רגילות יכול להתבצע לא בצורה של מזומנים, אלא בצורה של חלוקת מניות נוספות. לבעלי המניות ניתנות מניות נוספות לתמיכה באחוז ההשקעה המקורי שלהן, שאחרת יופחת כתוצאה מהנפקות נוספות. במקרה זה, בעל המניות מגדיל את מספר המניות, אך חלקו בהחזקות החברה נשאר זהה.

במידה והחברה לא רשמה רווח בתקופת דוח האחרון, החברה רשאית להפסיק תשלום דיבידנדים עבור מניות רגילות. זה הסיכון לבעלי המניות הרגילות, שכן, התשלום שלהם תלוי לא רק בהחלטת הדירקטוריון אלא גם בשאלה האם הרווח התקבל בתקופת דוח המתקרב או לא. במקרים מסוימים, הנהלת החברה רשאית להשקעה את הכספים שמיועדים לתשלום דיבידנדים עבור מניות רגילות להתפתחות החברה בציוד ונכסים חדשים – על מנת להגדיל הרווחיות בעתיד. במצב זה בעלי המניות הרגילות לא יקבלו את הדיבידנד התקופתי שמגיע להם.

סכום הדיבידנדים עבור המניות הרגילות עשוי להשתנות במידה ניכרת, בהתאם למצב הכספי של החברה. אם לחברה יש רמה מופחתת של כושר הפירעון, לשלוח את כל הרווחיות שלה כדי לשלם דיבידנדים יהיה מהלך לא חכם, ובעלי המניות בעצמם לא אוהבים החלטות מסוג זה. תשלום הדיבידנדים במקרה של חדלות פירעון של החברה ניתן לראות כהונאה כלכלית.

כלי נגישות

Powered by - Wemake