Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Inventories – מלאי

מלאי

הסעיף מציג: חומרי גלם, מוצרים או סחורה הנמצאת בשלב ביניים על פס הייצור, מלאי חומרי אריזה, מלאי מוצרים גמורים וכד’. אלו מלאים שמוצגים בסעיף מלאי הנמצא בדוח מאזן של החברה – אשר מהווה חלק מנכסי החברה שמוכנים או שיהיו מוכנים למכירה בזמן הקרוב. מלאי מייצג את אחד מסוגי הנכסים החשובים ביותר שבבעלות רוב החברות. מחזור המלאי הוא אחד המקורות העיקריים לייצור הכנסות ותשלומים עתידיים לבעלי המניות או/ו בעלי החברה.

כמות גדולה של המלאי על פני תקופה ארוכה של זמן בדרך כלל נושאת השפעה רעה על העסק עקב העלויות על האחסון. בנוסף, פחת ולבאי של המוצרים. ולהפך, שיש מעט מדי מלאי זה גם לא רעיון טוב. במקרה זה, הסיכונים העסקיים נכשלים כתוצאה מאובדן מכירות פוטנציאליות ועמידה בתחרותיות מול חברות מתחרות.

ניהול יעיל באמצעות מלאי ואסטרטגיות שונות, כגון “בדיוק בזמן”, עלול לעזור למזער את העלות על האחסון של המוצרים, כי המלאי יהיה בשימוש רק בעת הצורך. שימו לב, ההגדרה של מלאי והפרדתו מרכוש קבוע נטו תלויה באופי פעילותו של העסק ולעתים אינה פשוטה. לדוגמה, בחברה העוסקת בייצור גאדג’טים, גאדג’טים גמורים וחלקי הגאדג’טים הם המלאי של העסק. לעומת זאת, גאדג’טים שבבעלות אותה החברה המשמשים את מנהליה ועובדיה הם רכוש קבוע ולא נחשבים כמלאי.

חברות יצרניות בעלי יתרון תחרותי בשוק עמיד המוצרים שהן מוכרות אינם משתנים לאורך תקופה, ולכן לעולם לא יהיו מיושנים. באפט אוהב את היתרון הזה. בעת זיהוי היצרנים עם יתרון תחרותי עמיד, נדרש לחפש נתון המלאי והרווח הנקי שעולה בהתאמה. זה מצביע על כך שהחברה מצליחה למצוא דרכים להגדלת רווחים ומכירות אשר גורמים לגידול במלאי.

השילוב האולטימטיבי ביותר, זה להשוואות נתון המכירות תקופתיות של הישות מול ערך המלאי – ולבדוק הפרש ביניהם. לדוגמה, כאשר מכירות עולות וערך המלאי עולה, ניתן להבין שהחברה מתנהלת בצורה יעילה. כאשר מכירות צונחות מתקופה לתקופה וערך המלאי עולה, ניתן להבין שהנהלה רוכשת מלאים שאין להם ביקוש.  כמובן, שזאת דוגמה קלאסית ופשוטה. כל מקרה לגופו.

כלי נגישות

Powered by - Wemake