Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Minority Interest – זכויות מיעוט

זכויות מיעוט

זכויות המיעוט – מתייחסות לזכויות שאינן מקנות שליטה, בעלות שפחות מ – 50% מהונה העצמי של החברה על ידי המשקיעים או חברות אחרות. זכויות המיעוט הינן חלק מזערי של החברה בהיקף הנמוך מ – 50% ממניות שבבעלות אצל משקיעים ללא אפשרות הצבעה שמוצגות כהתחייבות לא שוטפת בדוח מאזן. נתון זכויות המיעוט עוטף חלק משמעותי מההון של החברה המייצג את חלקן של חברות בת ובעלי מניות מיעוט. זכויות המיעוט הינן חלק מהתוצאות נטו של הפעילות והנכסים של החברות הבת, אשר מחושבת בחלק שחברת אם לא שולטת ישרות או בעקיפין באמצעות חברות בת.

משמעות הוא שלבעלי המניות של חברת אם, אין זכות לחלק מהנכסים המאוחדים וחלק מהרווחי החברה. החלק מהנכסים ומהרווחים נמצא בבעלות המיעוט. מבחינה טכנית, החישוב נראה כך:

  • בדוחות המאוחדים של החברת “אם”, החברה מאחדת 100% מהנכסים וההתחייבויות של חברות “בת”.
  • כדי להראות שהחברת “אם” יש מחויבויות בפועל מול בעלי מניות המיעוט, הדיווח המאוחד של הקבוצה מצביע על סך חלקם של בעלי המניות המיעוט בנכסים נטו של החברה “בת”.
  • בדוח רווח והפסד מאוחד עם חברות “בת” ב 100%, אך חלק של הרווח השייך לבעלי המניות המיעוט בחברה מנוכה בשורה נפרדת זכויות מיעוט.
כלי נגישות

Powered by - Wemake