Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Days Payable Outstanding – יחס ימי ספקים

יחס ימי ספקים

יחס ימי ספקים הוא יחס שמודד את מספר הימים בממוצע שחלפו בתקופה מסוימת מרגע שהספקים רשמו לחברה חשבונית ועד שחברה זו העבירה את התשלום בפועל. היחס מאפיין את יעילות הפירעון חשבונות זכאים (ספקים וקבלנים). יחס ימי הספקים מציג מספר הימים מיום בו נרשמה העסקה כהוצאה בדוח רווח והפסד וכהתחייבות בדוח מאזן, ליום התשלום על עסקה בפועל שמתבטאת בתזרים מזומנים. חשוב לציין, שדוח רווח והפסד מבוסס על צבירה חשבונאית ודוח תזרימי מזומנים מבוסס על תנועות מזומנים בפועל.

נוסחה לחישוב

Days In Period * Costs Of Sales / Average Accounts Payable = Days Payable
356 5245 258
17.51 = Days Payable

את הנתון חשבונות הזכאים ניתן לקחת לחישוב בסוף התקופה הכלכלית הנוכחית או חישוב ממוצע בין ((חשבונות זכאים סוף שנה קודמת + חשבונות זכאים סוף שנה נוכחית) / 2). נתון עלות הרכישות (Cost Of Sales) בדוחות כספיים על פי התקנים חשבונאיים לא מופיע. ניתן לחשב את הנתון ידנית.

עלות הרכישות = עלות המוצרים שנמכרו + (נתון המלאי תחילת תקופה – נתון המלאי סוף תקופה).

*אם נדרש לחשב את היחס רבעוני, פשוט נחלק ב – 4, לאחר חישוב מלא על פי נוסחה.

יחס ימי ספקים מאוד תלוי לפי תעשייה. חשוב להשוות שינויים תקופתיים קודמים, להשוות בין חברות מתחרות וחברות עם פעילות עסקית דומה. לכל תעשייה סוגי פעילויות עסקיות של חברות שונות, והיחס ישתנה בהתאם. עבודה שוטפת עם ספקים שונה בין חברות.

מחזור גבוה של ימי הספקים מסמן על שיפור מערכת תשלום לצורך תזרים מזומנים יעיל יותר ואמונה של ארגון פיננסי עם: (ניקח לדוגמא עסק קטן שרוצה לשפר את תזרים מזומנים של עצמו ולעבוד עם ספקים שוטף 60,90 וכד’. על מנת לא להוציא את כל המזומנים בפעם אחת). עבודה בתבצעת מול:

  • ספקים.
  • קבלנים.
  • כוח אדם של הארגון.
  • נושים אחרים.

מחזור נמוך של ימי ספקים מציין החזר מהיר של החוב על ידי החברה לנושים ו/או ירידה ברכישות עם תשלום נדחה.

כלי נגישות

Powered by - Wemake