Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Accounts Payable – חשבונות זכאים

חשבונות זכאים

סעיף חשבונות זכאים נרשם כאשר חברה מקבלת מקדמה מהלקוחות, אבל סחורה או מתן שירותים טרם קיבלו, או אם החברה קיבלה סחורה או שירות מסוים והכסף עבורם טרם שלמה ללקוחות שונים. חשבונות זכאים מייצגים כספים שגויסו לצורך ביצוע פעילויות עסקיות, בדר”כ ללא ריבית. זה הצד החיובי. חשבונות זכאים אשר מתעכבים בתאריך תוקף לתשלום יכולים להוביל לתשלום ריבית פיגורים, כנסות, הצגת תביעות משפטיות ובמקרה הגרוע ביותר – הכרה של המפעל לפשיטת רגל.

הסעיף חשבונות זכאים יכול לנבוע לא רק אצל תאגידים וחברות, אלא גם ברמת משק בית – אנשים רגילים גם נדרשים לשלם חשבונות עבור סחורות או שירותים שקיבלו. לדוגמה, חשמל שצרכו במשך חודשיים וקיבלו חשבון לתשלום. מים או שירותי טלוויזיה וכד’. החברות אלו מספקות קדם כל שירות ולאחר מכן מציגות חשבון לתשלום. בצורה דומה מתנהלים גם חברות גדולות. בנוסף, חשבונות זכאים נחשבים לסוג של סיכון לטווח קצר.

אנליסט נדרש לבדוק האם הנתון צומח מתקופה לתקופה ובאיזה קצב. במקרה וכן, המצב עלול לפגוע בבריאות הפיננסית של החברה בעתיד.

כלי נגישות

Powered by - Wemake