Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

מדד ההישרדות של אלטמן. Altman Z – Score

מודל Z – Score זאת נוסחה מתמטית, המודדת ומחשבת רמת סיכון לפשיטת רגל של כל ארגון פיננסי (חברה) בנפרד. את הנוסחה פיתח והציג לראשונה כלכלן אמריקאי אדוארד אלטמן בשנת 1968.

שמשמעות הכלכלית של המודל מורכבת ממספר אינדיקטורים המאפיינים את הפוטנציאל הכלכלי של הארגון פיננסי ואת התוצאות הפיננסיות של החברה בתקופה האחרונה. במהלך פיתוח המודל, ניתח אלטמן את המצב הכלכלי של 66 חברות, מחצית פשטו רגל, והחצי השני המשיכו לעבוד בהצלחה.

בימינו ניתן למצוא בספרות הכלכלית 4 מודלים עיקריים של אלטמן. בכתבה זו נעבור ונתייחס ל 2 מודלים המשמעותיים.

מודל מס 1

 מודל 5 הפרמטרים: מודל לחישוב חברות שנסחרות בשוק, חברות שיש להן מניות בבורסה. המודל הפופולרי ביותר שפורסם על ידי הפרופסור בשנת 1968.

להלן נוסחה לחישוב

= Z
X5 + (0.6*X4) + (3.3*X3) + (1.4*X2) + (1.2*X1)

 

5 הפרמטרים

X1 = הון חוזר / כלל הנכסים (Working Capital / Total Assets). יחס המודד את הנזילות הפיננסית של החברה, היכולת לפרוע את חובות החברה במהירות ובטווח קצר. היחס מעריך את סכום הנכסים הנזילים נטו של החברה ביחס לסך הנכסים.

X2 = יתרת רווח (רווח בלתי מחולק) / סך הנכסים (Retained Earnings / Total Assets). היחס משקף את רמת המינוף הפיננסי של החברה. יתרת רווח שלא יועדה הוא נתון המצטבר לאורך שנות פעילות החברה. אנו מצפים כי לחברה ותיקה תהיה יתרת רווח שלא יועדה כמו אצל חברה צעירה.

X3 = רווח לפני הוצאות ריבית ומס/סך הנכסים (EBIT / Total Assets). היחס משקף את היעילות של הפעילות התפעולית של החברה. נתון ה-EBIT מציג יכולת החברה לייצר הכנסות, ללא תלות בהוצאות מסים וריבית.

X4 = שווי שוק/סך התחייבויות (Total Equity / Total Liabilities). הון עצמי נמדד לפי מחיר של כל המניות החברה הן מניות רגילות והן מניות בכורה. בעוד שההתחייבויות כוללות התחייבויות שופטפות והתחייבויות לא שוטפות. המדד מציג כמה
נכסי החברה יכולים לרדת בערך (נמדד לפי שווי שוק של הון עצמי בתוספת חוב) לפני שסך כל ההתחייבויות יעלו על סך כל הנכסים והחברה תהפוך לחדלת פירעון.

לדוגמה, חברה עם שווי שוק של 1,000 דולר וחוב של 500 דולר מסוגלת לחוות ירידה של שני שלישים בסך כל הנכסים, לפני החברה תכנס לקשיים פיננסיים. עם זאת, אותה חברה עם הון עצמי של 250 דולר תהיה חדלת פירעון אם נכסים ירידו בשליש בהערך.

X5 = מחזוריות/סך הנכסים (Revenue / Total Assets). היקף המכירות לסך כל שווי הנכסים מאפיין את הרווחיות של נכסי החברה וכיצד החברה מייצרת הכנסות ביחס לנכסים שלה.

כתוצאה מחישוב מדד ה – Z עבור חברה מסוימת, מתחלק בצורה הבאה

  • אם Z < 1.89 – ההסתברות לפשיטת רגל היא בין 80 ל -100% תוך שנתיים. החברה מסוכנת.
  • אם Z = 1.89 -2.99  ההסתברות הממוצעת להתמוטטות החברה מ -35% ל -50%. החברה נמצאת באזור “אפור” ולא ניתן לדעת האם חברה תפשוט רגל או לא. תלוי בפעילות הפיננסית של החברה.
  • אם Z > 2.99 – המצב של החברה יציב, הסיכון של חדלות פירעון בשנתיים הקרובות הוא קטן מאוד. החברה נמצאת באזור “בטוח” וסיכוי לפשיטת רגל מאוד נמוכה.

*דיוק התחזית במודל זה במהלך שנה אחת הוא 95%, לשנתיים – 83%. מומלץ להשתמש במודל זה לחישוב רק עבור חברות גדולות שהנפיקו את מניותיהם בשוק המניות.

המודל מס’ 2 של שבעת הפרמטרים: ולא 5, פותח על ידי אדוארד אלטמן ב -1977 ומאפשר לחזות פשיטת רגל לאורך תקופה של 5 שנים עם דיוק של 70%. עם זאת, למרבה הצער, בשל המורכבות של החישובים, לא ניתן לקבל את המודל אלא רק בתשלום.

כלי נגישות

Powered by - Wemake