Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Total Current Assets – נכסים שוטפים

סך נכסים שוטפים

Current Assets – נכסים המשמשים את פעילות הייצור ופעילות פיננסית של החברה וניתן להמיר, למכור ולהפוך במלואם למזומנים שלא יעבור 12 חודשים או תוך מחזור תפעולי. הסעיף מייצג את ההון של החברה.

נכסים שוטפים כוללים

Cash & Cash Equivalents: מזומנים  כספים אשר נמצאים בחשבונות עו”ש בבנק, פיקדונות לזמן קצר וניירות ערך סחירים . שווי מזומנים – השקעות לטווח קצר, הניתנות להמרה בקלות למזומנים, אשר תקופה לפירעונם, לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה”ב – GAAP, הינו פחות מ 3 חודשים. לדוגמה, אג”ח ממשלתי. בתקנים הבינלאומיים, הפדיון של שווי מזומנים אינו מוגבל. הסבר מפורט על מזמנים ושווי מזומנים כאן.

השקעות לטווח קצר

Short Term Investments: סעיף זה משקף כל השקעות שהחברה ביצעה בתקופה של עד שנה אחת בלבד. הנתון מכיל לרוב ניירות ערך כמו מניות ואג”ח שניתן לחסל יחסית במהירות (למכור) ולהפוך למזומנים. לא ניתן לכלול ניירות ערך לא סחירים בשורה זו. הסבר מפורט על השקעות לטווח קצר כאן.

חשבונות חייבים

Accounts Receivable: סעיף מייצג את הכספים, שהחברות והלקוחות חייבים עבור סחורות ושירותים, אשר סופק ללקוחות באמצעות אשראי (עם תשלום נדחה ללא צבירת ריבית). למרבית החברות יש לקוחות שלא ישלמו עבור סחורה ושירותים. הלקוחות שול נחשבים ללקוחות מסוכנים. הסבר מפורט על חשבונות חייבים כאן.

שטרות חייבים

Notes Receivable: סעיף זה דומה במהותו לחשבונות חייבים, אבל מסופק באמצעות הסכמים פורמליים יותר, (בדרך כלל הלוואות לטווח קצר עם ריבית). בנוסף, תקופת ההנפקה של הסכמים אלו, בדרך כלל גבוהה מזו של חשבונות חייבים, אך פחות משנה. ההסכמים אלו (שטרי חוב) מחושבים לפי שווי המימוש נטו שלהם.

מלאי

Inventories: חומרי גלם, מוצרים או סחורה הנמצאת בשלב ביניים על פס הייצור, מלאי חומרי אריזה ומלאי מוצרים גמורים. אשר מהווה חלק מנכסי החברה שמוכנים או שיהיו מוכנים למכירה בזמן הקרוב. עלות המלאי נערך בשני ערכים: עלות המלאי במחיר הנקוב או עלות לפי מחיר השוק. כדי למנוע הצגה מופרזת של הכנסות וערך הנכסים בדוחות הכספיים. הסבר מפורט על מלאי כאן.

הוצאות מראש

Prepaid Expenses: תשלומים עבור השירותים שהחברה תקבל בעתיד הקרוב. לדוגמא, הוצאות שכירות ששולמו מראש למספר שנים, דמי ביטוח ומסים. ההוצאות מראש נרשמות במחיר המקורי (הראשוני) שלהן.

להלן נוסחה לחישוב

= Total Current Assets
= Other Current Assets + Inventories + Accounts Receivable + Cash And Cash Equivalents
128.9 1121.5 220.9 669.4
2.140

חישוב בין סך כל הנכסים השוטפים לסך כל ההתחייבויות השוטפות, משמשת לעתים קרובות בתור אינדיקטור לנזילותה של החברה Current Ratio, יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח קצר.

בחישוב ערך חיסול (liquidation value) שבנג’מין גראהם נהג להזכיר, המלאי נחשב רק למחצית ערך מאזני של החברה, חשבונות חייבים נחשבים כ 75% – מערכם. לפיכך, ערך חיסול נמוך יותר מחישוב לפי סך הנכסים השוטפים.

כלי נגישות

Powered by - Wemake