Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Purchase/Sale of Investments – רכישה או מכירת נכסים להשקעה

רכישה או מכירת נכסים להשקעה

כל שינוי בתזרימי מזומנים הנובע מרכישה או מכירה של נכסי השקעה מתייחס לחלק מתזרימי מזומנים מפעילות השקעה בדוח תזרימי מזומנים. בכל פעם שהחברה קונה או מוכרת כל צורה של השקעה, לרבות נכסים ארוכי טווח – תזרימי מזומנים משפיעים על רווחים והפסדים במזומנים ושווי מזומנים (אפילו אם ההשקעות לא גרמו להפסד). הסעיף זה מתחלק לשני חלקים:

רכישת נכסים להשקעות – כאשר החברה רוכשת נכסי השקעה במזומן, המחיר של רכישות מפחית את כמות המזומנים העומדים לרשות החברה. ללא קשר לסוג ההשקעה (מניות, אג”ח או משהו אחר). ההשפעה על המזומנים משפיעה על תזרימי מזומנים מפעילות השקעה.

מכירת נכסים להשקעות – כאשר החברה מוכרת נכסי השקעה שבבעילותיה, המזומנים ממכירת ההשקעות שייכים לרווחים מפעילות השקעה. גם אם החברה תמכור את ההשקעה בהפסד נקי (הפסד הון בגין השקעה לא רציונלית), סך הכל, המכירה עדיין מגדילה את המזומנים כאשר נרכשת ההשקעה. מסיבה שהדוח על תזרימי מזומנים מתמקד רק על תנועת מזומנים בפועל.

כלי נגישות

Powered by - Wemake