Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Net-net Working Capital per share – הון חוזר נטו

בחישוב הון חוזר נטו נהוג להשתמש בטכניקת ההשקעה בעלת ערך שהציג לראשונה המשקיע האגדי בנג’מין גראהם. בטכניקה מוערכת חברה על בסיס הנכסים השוטפים נטו בלבד. הון חוזר נטו מתמקד בנכסים שוטפים תוך לקיחת מזומנים ושווי מזומנים בשווי מלא, ולאחר מכן צמצום חשבונות זכאים שנחשבים להתחייבויות שוטפות, וסעיף פחת והפחתות של החברה. סך כל ההתחייבויות מופחתות מהנכסים השוטפים המתואמים על מנת לקבל את השווי החברה נטו.

בחישוב – הון חוזר נטו – Net-Net working Capital (NNWC) הניח בנג’מין גראהם כי החשבונות החייבים (סעיף הלקוחות) של החברה אמורים להיות שווים רק 75% מהשווי שלהן. ערך המלאי של החברה שווה רק – 50% מערכו, אך ההתחייבויות צריכות להיות משולמות במלואן. בנוסף, גראהם ציין כי מניות בכורה שייכות להתחייבויות בדוח מאזן, ולא כחלק מהון עודף. זוהי דרך שמרנית לאומדן שווי החברה. בנוסף, NNWC מכונה בשם נוסף שהוא: Liquidation Value.

להלן נוסחה לחישוב:

גראהם השתמש בטכניקה זו בתקופה שמידע פיננסי לא היה זמין ונגיש כמו בימינו. מסיבה זו, הון חוזר נטו יותר מקובל לחישוב ערך של החברה. בחברה בריאה פיננסית, הניתוח יתמקד רק בנכסים ובהתחייבויות השוטפים של החברה, מבלי לקחת בחשבון נכסים מוחשיים אחרים או התחייבויות לטווח ארוך. ההתקדמות באיסוף הנתונים הפיננסיים מאפשרת כעת לאנליסטים לגשת במהירות לכל הדוחות הכספיים, לנתונים ולמדדים.

מניות שנסחרות פחות מהמחיר הון חוזר נטו נחשבות להשקעות בטוחות. בימינו, כמעט ואין חברות יציבות כלכלית עם פעילות עסקית משגשגת שמתאימות להשקעה בטכניקה זו. טכניקת השקעה מסוג זה מתאימה בתקופות משבר ותיקון חד בשווקים.

המשקיע נדרש להשוות את הנתון עם מניות מתחרות מאותה תעשייה ומגזר. במידה ו – NNWC עולה בהדרגתיות מתקופה לתקופה סימן טוב למשקיע. ה – NNWC נחשב ליותר אטרקטיבי להערכת שווי החברה לעומת Tangible Book.

נתון ה – NNWC לעתים קרובות שלילי. חשוב יותר, לשים לב לצמיחה בנתון.


לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.

כלי נגישות

Powered by - Wemake