Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Median P/S Value – מכפיל מכירות ממוצע

שיטת החישוב של מכפיל מכירות P/S בממוצע של – 10 השנים היסטורית מניחה כי מחיר המניה תחזור לממוצע ההיסטורי בהתייחס לסעיף המכירות שהחברה מציגה במשך תקופות כלכליות. הסיבה שמשתמשים במכפיל P/S Ratio במקום מכפיל P/E Ratio או מכפיל P/B Ratio, היא כי מכפיל המכירות ל – 10 השנים הקודמות הממוצע יכול להיות מיושם על מגוון רחב יותר של סיטואציות ולסנן קפיצות שונות במכירות שמושפעות מהתרחשויות שונות של שהחברה המדווחת.

החישוב בעל עוצמה חזקה להערכת מחיר המניה לעומת עוצמת המכירות בממוצע ל – 10 השנים האחרונות. משתמשים בחישוב מסיבה שניתן לסנן תנודות לא צפיות במכירות של החברה. קיימים הרבה עסקים עונתיים שמכירות מוצגות בשיעור שונה בעונות שונות, או שנה, שנתיים שהחברה הציגה מכירות חלשות לעומת בשנים הקודמות.

להלן נוסחה לחישוב:

10-Year Median P/S Ratio * Revenue per Share = Median P/S Value
0.59 55.876
32.97 = Median P/S Value

החישוב מניח כי עם הזמן המכירות יציבות. אם החברה תגדיל את המכירות לרמה די גבוהה, ערך זה עשוי לאמוד את הערך של החברה על בסיס מכירות שמדווחות יותר גבוה ממחיר המניה. אם החברה מציגה מחזוריות קבועה או יורדת מתקופה לתקופה, הנתון עשוי להעריך את המחיר המניה ליקר לעומת ערך המכירות.

להלן נוסחה לחישוב של המכפיל:

Median P/S Value / Share Price = Price to Median P/S Value
32.97 76.32
2.31 = Price to Median P/S Value


לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.

כלי נגישות

Powered by - Wemake