Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Inventory Turnover – מחזור מלאי

מחזור מלאי

מחזור המלאי מציג כמה פעמים בתקופה הנבדקת השתמשה החברה בשארית מלאי בממוצע שבבעלותה. אינדיקטור פיננסי זה מאפיין את איכות היתרות ואת אפקטיביות ניהול המלאי, מאפשר לזהות מלאי שאינו בשימוש, מלאי מיושן או אינו תקין. חשיבותו של היחס קשור לעובדה שהרווח נוצר בכל מחזור המלאי (כלומר, שימוש בייצור, מחזור תפעולי). שימו לב, המלאי במקרה זה נתפס כסחורה (מוצרים מוגמרים, חומרי גלם וכד’).

היחס מחזור מלאי מודד כמה מהר החברה מעבירה את המלאי שבבעלותה תוך שנה אחת. היחס גבוה יותר מציג שהמלאי עם חיי מדף קצרים ונזיל מאוד. לכן, החברה מוציאה פחות כסף על אחסון, רישום ומלאי מיושן. מצד שני, מלאי עם חיי מדף קצרים יכול לגרום לחברה לא לעמוד בקצב ולא לספק ללקוחות את הסחורה שנדרשת. מלאי עם חיי מדף ארוכים ובנוסף חברה מתקשה למכור, עלול לגרום לחברה הוצאות מיותרות. מלאי שעולה בערכו מתקופה לתקופה עלול לגרום למשקיעים לחשוב שחברה לא מתנהלת כראוי ולקוחות מאבדים אינטרס במוצרי החברה.

*סוג המלאי משתנה בין חברה לחברה. תפקידו של אנליסט לבדוק מה הוא סוג המלאי ואיך ההנהלה מנהלת את המלאי. חשוב לציין, שסוג המלאי אצל חברה שמתעסקת בביגוד הוא סוג אחר מהחברה שפעילות עסקית שלה מבוססת על מכירת מוצרים אלקטרוניים.

חישוב היחס: עלות המכר / מלאי ממוצע

נוסחה לחישוב

2) / Total Inventories Jan 18) + ((Total Inventories Jan 17 / Cost of Goods sold = Inventory Turnover
2) / 1278) + ((1307 / 5326
4.12 = Inventory Turnover

אנליסט נדרש לבדוק שינויים בערך של המלאי בדוחות כספיים תקופתיות מהסיבה שיש מספר נסיבות לגידול או קיטון בערך של המלאי. גידול במלאי יכול להעיד על תכנון של הנהלה לכבוש שווקים חדשים, לפתוח סניפים חדשים, מבצעים ארציים (לדוגמה, בלאק פרידיי) וכד’. מצד שני גידול במלאי עלול להציג אי אינטרס של לקוחות כלפי המוצרים או מתן שירות של החברה. אי אינטרס כלפי מוצר יכול להיות עקב איכות נמוכה של המוצרים, התיישנות, מחיר יקר לעומת מה שהלקוח מקבל וכד’.

לא קיימים סטנדרטים מקובלים ליחס גבוה או ליחס נמוך. את היחס ניתן לבדוק לפי תעשייה וחברות מתחרות. הנתון משתנה בין חברה לחברה. חשוב לשים לב לעליה או לירידה ביחס בין התקופות.

כלי נגישות

Powered by - Wemake