Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

EPS-Basic – רווח למניה בסיסי

הסעיף מציג את הרווח הנקי לתקופה לאחר ניכוי כל ההוצאות הנדרשות מסה”כ מכירות המדווחות בדוח רווח והפסד פחות דיבידנד בכורה. הנתון מחולק לפי מספר המניות הרגילות שאינן בבעלות החברה אך נמצאות בידי הציבור ובעלי מניות שונים. סכום המניות הרגילות המונפקות עלול להשתנות כל תקופה כלכלית מדווחת. לחישוב מדויק יותר, ניתן לחשב סכום ממוצע של המניות שבידי הציבור שנסחרות בשוק הפתוח Average Shares Outstanding.

להלן נוסחה לחישוב:

= EPS – Basic
Weighted average number of common shares outstanding / Preferred Dividends) (Net Income
22.399 0 115.834
5.17

לדוגמה, הרווח הנקי של חברה מסוימת הסתכם בשנה האחרונה ב- 115.834 מיליון דולר, ומספר המניות שהונפקו עומד על – 22.399 מיליון. תחת הנחות אלה, הרווח למניה יהיה 115.834 מיליון דולר חלקי 22.399 מיליון מניות שבידי הציבור שהם 5.17 דולר למניה. ניתן לראות למשל את המגמה בשנים האחרונות ולראות איך הרווח למניה מתפתח. שימוש נוסף הינו לצורך חישוב מכפיל רווח P/E שמשמש כאינדיקציה מהירה יחסית לבדיקה של חברה מסוימת.

חישוב מכפיל רווח (P/E) בעזרת רווח נקי, מחושב במחיר המניה שנסחר בשוק הפתוח (בבורסה) חלקי רווח למניה שווה למכפיל הרווח.
לדוגמה, מניה נסחרת ב – 20 דולר והרווח השנתי למניה בדוחות הכספיים עומד על 2.7 דולר, אז מכפיל הרווח יעמוד על 7.4.

לידע כללי:

שימו לב, הנפקה של מניות חדשות על ידי חברה עלולה לגרום לירידה ברווח למניה אפילו אם החברה הציגה עלייה ברווחיות, תלוי באחוז הנפקת המניות הנוספות. מצב נוסף שיכול להיות הוא: ירידה קלה ברווחיות החברה מהתקופה הקודמת ורכישה עצמית של מניות החברה (Buybacks) – עלולה לדלל את היחס בין הרווח הנקי של החברה לסך המניות המונפקות (מניות שבידי הציבור).

אופן השימוש בנתון:

  • ניתן לבדוק את הנתון לפחות 5 שנים היסטורית ויותר. לבדוק שינוי בנתון ולחשב שיעורי צמיחה ברווחיות, או דעיכה ברווחיות.
  • לבדוק את הנתון מול חברות מתחרות ומאותה התעשייה.

היתרונות והחסרונות בשימוש בנתון:

  • לעתים קרובות שינוי ברווח למניה עלול להשפיע ישירות על מחיר המניה בשוק ולגרום לצמיחה או צניחה במחיר.
  • חברה יכולה להפעיל מניפולציות מתוחכמות בעזרת חישוב לא נכון של סעיף הפחת ועלות המלאים – ולבסוף להציג רווח נקי שונה.
  • אם החברה מציגה רווח למניה יותר נמוך מיחס תזרים מזומנים למניה לאורך תקופה ארוכה – סימן לא טוב. נדרש לברר מדוע ומהן הסיבות לכך.

לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.

כלי נגישות

Powered by - Wemake