Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Revenue/Sales – מכירות

מחזוריות תקופתית (מכירות) – Revenue

סעיף המכירות (Sales) מציג הכנסה כספית כאשר חברה רושמת בדוח כתוצאה מפעילות עסקית תקופתית ממכירת מוצרים או מתן שירות ללקוחותיה. נתון ההכנסה נמצא בדר”כ בסעיף הראשון בדוח רווח והפסד תקופתי (שנתי ורבעוני). נתון ההכנסה מופיע גם בתור נתון מחזור מכירות (Revenue).

ישנן דרכים שונות לחישוב סעיף ההכנסה בהתאם לתקינה חשבונאית שנחשבת כהכנסה רק כאשר הלקוח מקבל את המוצר או שירות שרכש מהחברה. לפי כך, ניתן לבדוק את תזרים מזומנים על מנת להעריך עד כמה יעילה החברה באסיפת כספים שחייבים לה. חשוב לציין, דוח רווח והפסד בנוי על פי צבירה חשבונאית ולא על פי תזרים מזומנים בפועל.

באמצעות סעיף Accounts Receivable בדוח מאזן, ניתן לראות את סכום הכספים שחייבים לחברה בתקופה שוטפת.

את סעיף המכירות ניתן לחלק לכמה חלוקות שמייצרות אותו. לדוגמה, מחלקת רכב עשויה להיות חטיבת מימון אשר יכולה להיות כמקור נפרד של הכנסות. סעיף ההכנסה ניתן לחלק בנוסף להכנסות תפעוליות והכנסות לא תפעוליות הנובעות ממקורות משניים אחרים. מאחר ומקורות ההכנסות שאינן תפעוליות לא ניתנים לחיזוי, ניתן להתייחס אליהם לאירועים חד פעמיים. לדוגמה, תמורה עבור מכירת נכס, השקעות או כספים שהוענקו באמצעות הליכים משפטיים ייחשבו כהכנסות שאינן תפעוליות.

פיטר לינץ’ המשקיע האגדי ומנהל קרן השקעות מוצלחת, התאים חברות על פי שיעור צמיחה של ההכנסות שלהן:

  1. שיעור צמיחה איטי: לא גבוה מ – 10%, לא נמוך משיעור האינפלציה ולא נמוך משיעור צמיחת התמ”ג ב – 10 השנים האחרונות, בממוצע.
  2. שיעור צמיחה יציב: לא גבוה מ – 20%, ולא נמוך מ 10% ב – 10 השנים האחרונות, בממוצע.
  3. שיעור צמיחה מהיר: ב – 10 השנים האחרונות שיעור הצמיחה מעל – 20%.

לידע כללי:

הכנסות לא תפעוליות הן חלק של ההכנסה מפעילות עסקית שאינה קשורה לפעילות ליבה של החברה. הכנסות הלא תפעוליות עשויות לכלול פריטים כגון הכנסות מדיבידנדים, רווחים, הפסדים מהשקעות, רווחים או הפסדים שנגרמו בעקבות שינוי בהפרשי מט”ח; פחת הנכסים והכנסות שאינן תפעוליות אחרות.

סעיף המכירות רגיש למניפולציות על ידי שינוי אופן שבו ההכנסות מוזמנות. חברות יכולות להציג סכום בסעיף המכירות לפני קבלת תשלום במזומן בפועל. הפרשים אלה, יתווספו לדוח על המצב הכספי (דוח מאזן) לסעיפי “חשבונות זכאים” ו/או “חשבונות חייבים”.


לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.
כלי נגישות

Powered by - Wemake