Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Dividend Payout Ratio % – מכפיל הדיבידנד

מכפיל תשלום דיבידנד: DPR

המכפיל מציג תשלום דיבידנד בהשוואה לרווחים שהחברה צברה בתקופה כלכלית מוגדרת (ריבעון או שנה). במילים אחרות, זה כמות המזומנים ששולמו לבעלי המניות מהרווח הנקי של החברה. בדר”כ החברה משלמת דיבידנד 3 או 4 פעמים בשנה (כל רבעון). האנליסטים שמים לב לשיעור תשלום מול שיעור הגידול בדיבידנדים. שני המשתנים החשובים ביותר שיש להתחשב בהם. יחס התשלום נמוך יותר עשוי להצביע על כך שלחברה יש יותר מקום להגדיל את הדיבידנדים – בעצם לפעול על פי מדיניות צמיחת הדיבידנדים. משקיעי ערך מאוד מעריכים פעילות מסוג זה. הסכום שאינו משולם לבעלי המניות נשמר על ידי החברה על מנת לפרוע התחייבויות החברה או להשקיע מחדש ולשפר את ליבת הפעילות.

נוסחה לחישוב

EPS Without NRI / Dividend per share = Dividend Payout Ratio
2.22 1.24
0.55 = Dividend Payout Ratio

Dividend Payout Ratio: ניתן להשוות עם חברות מאותה תעשייה. המכפיל נחשב אופטימלי במסגרת של 40% עד 70%. אם חברה משלמת שיעור דיבידנד לבעלי מניות מאוד נמוך אז משקיע לא רואה פוטנציאל השקעה, אם החברה משלמת שיעור הדיבידנד מאוד גבוה, גדול מ 70% אז לא שווה לחברה. משקיעים אקטיביים צופים יותר פוטנציאל בחברות עם שיעור דיבידנד נמוך. המצב הזה, נותן להבין שהחברה מעדיפה להשקיעה רווחים בהתפתחות החברה – שעם הזמן בעתיד יכולה להגדיל רווחים וערך מאזני שלה, שבדר”כ ישירות ישפיעו על עליה במחיר המניה בשוק הפתוח. ניתן לראות דוגמה בחברת AOBC$ שמנהליה החליטו כלל לא לשלם דיבידנדים לבעלי המניות על מנת להשתמש ברווחי החברה ולהשקיע בהתפתחות החברה. לעומת החברה המתחרה RGR$ שההנהלה החליטה לשלם שיעור דיבידנד דיי גבוה לבעלי המניות.

אנליסט מקצועי לא יתפתה לשיעור הדיבידנד גבוה שהחברה משלמת לבעלי המניות. צורת הניהול הזו עלולה להוביל את החברה לקשיים כלכליים. בדר”כ חברות עם שיעור דיבידנד גבוה מנסים למשוך משקיעים שירכשו מניות של החברה.

וורן באפט ציין שחברה עם אסטרטגית צמיחה בתשלום הדיבידנד מאוד חיובית למשקיע הפסיבי. אנליסטים נדרשים לבדוק שהחברה משלמת ומגדילה את שיעור תשלום הדיבידנד מתקופה לתקופה בצורה יעילה ולא מזיקה לפעילות הכלכלית של החברה.

כלי נגישות

Powered by - Wemake