Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Total Liabilities – סך כל ההתחייבויות

סך כל ההתחייבויות

הסעיף מציג חובות שהונפקו במסגרת החוק והתחייבויות אחרות של החברה – אשר נובעות במהלך ביצוע פעילויות. חישובים בגין התחייבויות של החברה מתרחשות במשך תקופה מוגבלת באמצעות העברת נכסים, לרבות מזומנים, סחורות או שירותים. ההתחייבויות מוצגות במאזן החברה הכוללות הלוואות, חשבונות זכאים, משכנתאות והוצאות שנצברו. בנוסף, הן סוגיה מאוד חשובה בפעילות החברה, משמשות למימון הפעילות השוטפת והרחבת הפעילות העסקית של החברה. התחייבויות גם מאפשרות פעולות יעילות יותר בין החברות. לדוגמה, סכום הכסף שהחברה חייבת לספקים שלה נחשבת להתחייבות.

סעיף זה, משקף את החוב של החברה לנושים, אשר נבעו מעסקאות קודמות. במהותם הכלכלית הם מהווים מקור מימון לנכסי החברה. במקרה של אי תשלום ופירעון החוב, הנושים זכאים לתבוע זכות על נכסי החברה כחלק מתשלום עבור החובות.

סך כל ההתחייבויות מתחלקות לשתי קטגוריות שהן: התחייבויות שוטפות (לזמן קצר) והתחייבויות לטווח ארוך. ההתחייבויות לטווח ארוך עומדות לפירעון לאחר תקופה של יותר מ 12 חודשים, או לאחר המחזור התפעולי אם הוא יותר ארוך משנה אחת.

סך התחייבויות כוללות

סך כל התחייבויות שוטפות: סך ההתחייבויות השוטפות, אשר מועד התשלום לגביהם מתרחש תוך שנה אחת ממועד התרחשותם. התחייבויות לטווח קצר מופיעות במאזן החברה וכוללות חובות לטווח קצר, חובות לזכאים, התחייבויות שנצברו והתחייבויות חוב אחרות. להסבר מפורט כאן.

חוב לטווח ארוך: חלק מסך ההתחייבויות הוא חובות לטווח ארוך, אשר עומדות לפירעון אחרי שנה אחת או יותר. בדר”כ, הריבית משולמת במהלך כל תקופת ההלוואה, וסכום הקרן ישולם במועד הפירעון של שטרי החוב לבנקים או אגרות החוב של החברה. להסבר מפורט כאן.

מס הכנסה דחוי: מסים דחויים הינם סכומי מס הכנסה שישולמו בתקופות עתידיות בגין הפרשים זמניים החייבים במס. להסבר מפורט כאן.

זכויות מיעוט: בעלות שפחות מ – 50% מהונה העצמי של חברה על ידי משקיעים או חברות אחרות. זכויות המיעוט הינן חלק מזערי של חברה בהיקף הנמוך מ – 50% ממניות שבבעלות אצל משקיעים ללא אפשרות הצבעה המוצגות כהתחייבות לא שוטפת בדוח מאזן. להסבר מפורט כאן.

פנסיה והטבות פרישה: על החברה לשלם הטבות פרישה לעובדיה שפעילים ולעובדים בגילאי פרישה. תשלומים מקרן זו מתחילים ברגע פרישת העובד. סעיף זה, משקף את הסכום הנוסף שהחברה חייבת להעביר לקרן הפנסיה הנוכחית כדי לעמוד בהתחייבויותיה העתידיות לתשלום הפנסיה.

התחייבויות אחרות: התחייבויות אחרות הינן חלק ממאזן החברה הכוללות התחייבויות כגון חשבונות זכאים והתחייבויות שאינן נושאות ריבית וישולמו על פני תקופה העולה מעבר לשנה.

להלן נוסחה לחישוב

= Total Liabilities
Total Shareholders’ Equity Total Assets
1393.509 1714.692
321

כלי נגישות

Powered by - Wemake