Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Stock Based Compensation – תשלום מבוסס מניות

תשלום מבוסס מניות

תשלום מבוסס מניות הינו אופציה לחברות להשתמש בניירות ערך כגון: מניות, אופציות או פיצוי באמצעות מזומן על מנת לתגמל את העובדים. התשלום במזומן מתבצע על פי מחירי מניות בשוק הפתוח. ביצוע התשלום זה מיועד לספק למנהלים ולעובדים את ההזדמנות לחלוק את הצמיחה והצלחה של החברה. אם החברה יציבה כלכלית, פיצוי יכול לישר את האינטרסים של העובדים עם האינטרסים של בעלי המניות ומשקיעים, מבלי להשתמש במזומנים של החברה.

הגישה מייצרת מוטיבציה לטווח ארוך של צוות עובדים והנהלה. תשלום מבוסס מניות, בדרך כלל, מכליל תנאים מסוימים שנועדו לעודד עובדים לשפר את הביצועים של החברה, וכתוצאה מכך, עלייה בשווי השוק של מניות החברה. מדיניות התגמולים מסוג זה, פחות נפוצה במדינת ישראל לעומת מדינות אחרות.

חשוב לבחון, שהנהלה לא מקצה תשלום גבוה מדי, בהשוואה רווחיות החברה. במילים פשוטות, כאשר מנכ”ל מקבל תגמול גבוה באמצעות ניירות ערך מכל סוג, והחברה בקשיים פיננסיים, מיד המשקיעים עלולים לאבד אמונה כלפי החברה. בנקודה הזאת נבדקת איכות ההנהלה כאשר תגמולים ופיצויים מחולקים בהגיון בריא.

כלי נגישות

Powered by - Wemake