Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Shareholders’ Equity – הון בעלי מניות (הון עצמי)

הון עצמי

הון עצמי: הפרש בין נכסי החברה לבין התחייבויותיה. בנוסף, מחשב היקף ההון שהמשקיעים תרמו לחברה בתמורה למניותיה. הון הראשוני של החברה, שהוקמה באמצעות הנפקה ומכירה של מניות. הערך של ההפרש בין נכסים והתחייבויות מסמן על ערך חיובי של סך ההון העצמי, בתנאי שהנכסים יותר גדולים מהתחייבויות. הסעיף מופיע בדוח מאזן שכל ישות חשבונאית, ובדר”כ בתחתית של הדוח. הון עצמי מורכב ממזומנים אשר הושקעו במקור החברה, וסכום רווחים בלתי מחולקים. בעת חישוב הון עצמי, יש צורך גם להפחית את מניות באוצר מסכום הון עצמי.

ההון העצמי של הישות החשבונאית מורכב מהסעיפים הבאים:

הון מניות – מייצג את הערך הנקוב של כל המניות שהחברה הנפיקה וקיבלה כספים בגינם. ערך רשום עבור המניות הוא נומינלי שנקבע בתקנון החברה.

פרמיה על מניות – ההפרש בין ההון שהחברה קיבלה עבור המניות המונפקות, לבין הערך הנקוב של המניות. לרוב המניות המונפקות בסכום הגבוה מהערך הנקוב. חשוב לציין, הערך הנקוב של המניות אינו מייצג השקעתם של בעלי המניות.

עודפים (Retained Earnings) – חלק של רווחי החברה שלא מיועדים לתשלום מסים ולא מופץ בין בעלי המניות בתור דיבידנדים, אבל מושקע מחדש בנכסים של החברה. מתוך העודפים, רשאית החברה לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה. עודפים אלו הם רווחים או הפסדים שהחברה צברה מיום הקמתה ועד תאריך המאזן, בניכוי קרנות הון שיועדו ותשלום דיבידנדים לבעלי מניותיה שהחברה שילמה לאורך השנים.

קרנות הון – עודפים שלא חולקו אשר מועברים לקרנות הון למטרות ספציפיות. העודפים שבקרנות הון לא יחולקו בתור דיבידנדים לבעלי המניות.

מניות באוצר (Treasury Stock) – מניות של החברה אשר נרכשו בחזרה בבורסה באמצעות תוכנית לרכישה עצמית. החברה רשאית להנפיק או למכור מניות לצורך ביצוע זכויות מסוימות הקשורות בהקטנת מרכיב המס, תשלום לבעלי המניות או עליית ערך של מניה בודדת. הסכום שהחברה שילמה עבור המניות מופעי כערך שלילי ומקטין את ההון העצמי של החברה.

להלן נוסחה לחישוב

Total Liabilities Total Assets = Stockholders’ Equity

ניתן להדגיש שהון עצמי של החברה אינו מציג את שווי החברה במלואה, מסיבה שלא מחשב את שווי המזומנים שבבעלות החברה. התייחסות להון עצמי תהיה בעיקר לערך המינימלי שניתן לדרוש עבור החברה בתנאי, שסכום נומינלי של הנכסים ידוע, כאשר רכשו את הנכסים לראשונה. שימו לב, הון עצמי עלול לרדת בערכו. אנליסט נדרש לבדוק מה הן הסיבות לכך.

כלי נגישות

Powered by - Wemake