Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

תשואה על הנכסים – Return On Assets

מדד תשואה על הנכסים מאפיין את יכולתה של הנהלת החברה להשתמש ביעילות בנכסיה למטרות רווח. מדד ה – ROA מציג שיעור רווח שהחברה מפיקה מהנכסים שבבעלותה או בניהולה. במילים אחרות, רווחים שהנכסים מסוגלים להפיק.

החישוב מתבצע על ידי חלוקת רווח נקי בדר”כ שנתי מול סך הנכסים בממוצע – ((סך הנכסים מתחילת תקופה + סך נכסים סוף תקופה) / 2) * 100 לחישוב השיעור. נניח לחברת יזמות בע”מ ישנם נכסים בשווי של מיליון דולרים. ורווח נקי שמדווח בתקופה הכלכלית האחרונה (שנה או 12 החודשים האחרונים) בסך של 100,000 דולר. נחשב רווח נקי / סך הנכסים *100 נקבל שיעור תשואה על הנכסים 10%.

להלן נוסחה לחישוב

2) / Total Assets Jan 19) + ((Total Assets Jan 18 / Net Income Jan 19 = ROA %
2) / 3961) + ((3840 / 284
7.28% = ROA %

אנליסטים רבים נוטים לחשב את תשואה על הנכסים בנוסף באמצעות מכירות או רווח תפעולי ולא על ידי רווח נקי. אחרי קבלת שני סוגי היחסים לתשואה, ניתן לבחון רמת ההוצאות. חשוב לציין, שככל שהתשואה על הנכסים גבוהה יותר, כך טוב יותר ועלול ישירות ליצור אינטרס אצל משקיעים, ולהפך. ישנם מקרים שהנהלה של חברות קטנות משתמשות באופן יעיל יותר בנכסים מאשר חברות גדולות עם יתרון תחרותי בשוק. מדד ה – ROA רק אחד מה אינדיקטורים לרווחיות החברה. אנליסט נדרש לבחון מדדים נוספים לרווחיות כגון: ROE ו – ROIC.

תשואה על הנכסים משתנה בין חברות שונות. חשוב להשוות תשואה על הנכסים בין חברות מתחרות, שינויים תקופתיים ותשואת ממוצע בתעשייה. חשוב לבדוק האם התשואה עולה בין תקופה לתקופה (מגמת עליה) או יורדת. כאשר התשואה יורדת ניתן להבין שהחברה מעבדת כוח רווחיות על הנכסים שבבעלותה.

כלי נגישות

Powered by - Wemake