Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Buy back Shares – רכישה עצמית

רכישה עצמית – Buy Back

התוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה הינה החלטה של הנהלה או בעלי מניות לרכוש מניות של חברה עצמה ממשקיעים פרטיים בשוק הפתוח. על פי תוצאות של הליך זה, מספר מניות חופשיות Shares Float נסחרות באופן חופשי קטן. דבר שמוביל לעלייה בשווי השוק של ניירות ערך שנותרו בבורסה (עליה במחיר המניה), וכן גידול ברווח למניה EPS. לדוגמה, ההנהלה של החברה מצליח בע”מ מקצה במיוחד הון מוגדר מראש עבור תוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה. סכום מדיוק של ההון לרכישה עצמית מוצג בדוחות כספיים תקופתיים.

התהליך של רכישה עצמית נקרא – Buy Back. במילים אחרות, Stock Repurchase.

רכישה עצמית מתבצעת על ידי המנפיק במטרה לרכוש מניות רגילות שנסחרות בשוק הפתוח (בבורסה). מניות שנרכשו עוברות לסעיף “מניות שבאוצר”  Treasury Stock. הסעיף נמצא בדוח מאזן.

החוק על רכישה עצמית אוסר על החברה לרכוש יותר מ 10% מכמות המניות החופשיות.

תוכנית לרכישה עצמית לעתים קרובות מתרחשת על מנת למנוע ירידת מחיר המניות בשוק הפתוח באמצעות מזומנים שהצטברו לחברה. לאחר הפחתה בכמות המניות המונפקות ששייכות לחברה, הגיונית שבמטרתה של החברה לעלות ערך המניות בשוק הפתוח על מנת לפצות בעלי המניות ולעתים קרובות, זה הוא התהליך בפועל. משקיעים מתייחסים לתוכנית בתור סימן טוב ודאגה כלפי בעלי המניות.

מספר סיבות לתוכנית לרכישה עצמית

  • עליית ערך של מניות בשוק הפתוח.
  • להרוויח מהשקעות נזילות באמצעות רכישה עצמית. חשוב להנהלה וגם לבעלי מניות להתייחס למחיר רכישת המניות. רכישת המניות במחירים יקרים (ספקולטיביים) עלול לגרום להפסד מהשקעות.
  • שימוש במניות שנרכשו לפיצוי הנהלה וצוות העובדים.
  • רכישה עצמית לצורך ירידת נזילות מניה בשוק.

בנוסף, מזומנים חופשיים שבבעלות החברה ניתן להשתמש ולרכוש מניות החברה בשוק, כאשר מחיר המניה נסחר במחיר אטרקטיבי להשקעה מבחינת השקעות ערך. בעלי המניות יקבלו את התוכנית כתכונה יעילה להתנהלות החברה. בעלי המניות זוכים פעמיים במצב זה, ברכישה עצמית גודל חישוב רווח למניה EPS, ועלול ישירות להשפיע לעליית מחיר המניה ואמונה במחיר המניה שנסחר במחירים נוכחיים. התרחשות זאת מולידה אופטימיות אצל בעלי המניות.

חסרונות השימוש

  • החלטת ההנהלה לרכוש מניות במחירים יקרים וללא הגיון (מחירים ספקולטיביים) – הורסת הון בעלי המניות.
  • אחוז גבוה של משקיעים שמקבלים דיבידנדים באופן קבוע מתקופה לתקופה, מעדיפים לא להסתבך בחקירה ובירור האם תוכנית לרכישה עצמית מתנהלת נכון ולטובת בעלי המניות. תוכנית לרכישה עצמית עלולה לגרום אי אמונה בקרב המשקיעים כלפי החברה. משקיעים סולידיים יעדיפו להשקיע בחברה בעלת מדיניות תשלום דיבידנד רציונלי, מאשר אם חברה שרוכשת מניות של עצמה באופן לא רציונלי.

מס על רווחים

במדינות רבות חל מיסוי בשיעור גבוה על הרווחים באמצעות קבלת דיבידנדים למחזיקי ניירות ערך. מסיבה זאת, המוסדיים לא מעוניינים בקבלת דיבידנדים, אלא תוכנית לרכישה עצמית יותר אטרקטיבית מבחינתם. הסוכנות Moody’s חקרה 3000 חברות עם תוכנית לרכישה עצמית בין השנים 1985 עד 2005. על פי הסטטיסטיקה שנערכה, השקעה בחברות עם תוכנית לרכישה עצמית הייתה יותר אופטימלית מבחינת מיסוי על הרווחים.

כלי נגישות

Powered by - Wemake