Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Working Capital – הון חוזר

הון חוזר – Working Capital

הנתון משקף אמצעים שחברה מנהלת בתהליך ניהול עסקיה, המשמשים בתקופת פעילות הייצור. כלומר, חלק מההון המאפשר ייצור ומכירה של מוצרי החברה ללא הפסקה. נתון הון חוזר מייצג הפרש בין נכסים שוטפים לבין התחייבויות שוטפות (לטווח קצר) של הישות החשבונאית. הון חוזר הוא מאפיין חשוב ומציג יציבות פיננסית של החברה. הון חוזר תקופתי ושינויים בהון החוזר – ישירות משפיעים על מכירות של החברה. ללא הון החוזר החברה לא שווה שום דבר חוץ משווי נכסי נקי. הון החוזר הוא קודם כל יחס טוב ללקוחות ולספקים, מוניטין ואמונה שהחברה צוברת עם השנים באמצעות מתן שירות, התחשבות והתייחסות.

להלן נוסחה לחישוב

Total Current Liabilities Total Current Assets = Working Capital
220 430
210 = Working Capital

נראה מספר דוגמאות של חברות שונות ונתייחס להון חוזר:

משקיע רוצה להשקיע את כספו האישי בחברה מסוימת. כרגע אותו משקיע מנתח שתי חברות. חברה א’ וחברה ב’.

לחברה א’ התחייבויות שוטפות בסך של מיליון דולר. ההתחייבויות השוטפות אלה התחייבויות שהחברה חייבת לתשלום בתקופה שלא עוברת 12 חודשים. נכסים שוטפים אצל החברה רשומים בסך של 1.5 מיליון דולר. כאשר משקיע מחשב הון חוזר, הוא מפחית התחייבויות שוטפות מנכסים שוטפים. כתוצאה נקבל חצי מיליון דולר הון חוזר. ההון החוזר אצל חברה א’ עומד על חצי מיליון דולר. חברה א’ בקלות יכולה לפרוע את כל התחייבויות שוטפות (התחייבויות לטווח קצר) בהשתמש בהון חוזר.

לחברה ב’ התחייבויות שוטפות רשומות בסך של מיליון דולר, אך נכסים שוטפים רשומים בסך של 700 אלף. כאשר מחשבים את ההון החוזר אצל חברה ב’ מקבלים הון חוזר שלילי בסך של -300 אלף. ההון החוזר אצל חברה ב’ עלול לפגוע ביציבות פיננסית ואי עמידה בפירעון ההתחייבויות השוטפות. ההנהלה של החברה ב’ עלולה לקבל החלטות רציונליות ולמכור חלק מנכסי החברה. בנוסף, להנפיק אג”ח למשקיעים ולהנפיק מניות רגילות לשוק הפתוח על מנת לגייס הון לחברה. במצב יותר גרוע לקחת הלוואות נושאות ריבית. במצב קיצוני להכריז על פשיטת רגל.

כמובן, שמשקיע יעדיף להשקיע את כספו האישי בחברה א’. ההון החוזר עוזר למשקיעים ואנליסטים להבחין ביציבות הפיננסית ופוטנציאל צמיחה של החברה. ניתן לזכור, שההון החוזר חיובי לא מספיק על מנת להגיע להחלטה האם החברה יציבה פיננסית, ולקבל החלטה לרכוש במניותיה.

נלמד מהו הון חזור תפעולי נטו ואיך הנתון משפיע על תזרים מזומנים:

ההיגיון מאחורי התאמה של הון חוזר נטו מרווח נקי חשבונאי לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת מסביר שהון חוזר נטו נדרש על מנת לגייס יותר מכירות לעסק. שינויים בהון עצמי משפיעים ישירות על הוצאות והכנסות שלא כרוכות במזומן (לדוגמה, גידול בלקוחות מעלה מכירות של העסק אך ללא תמורה במזומן). מסיבה זאת, החשבונאות מבצעת התאמה על מנת להציג תזמ”ז מפעילות שוטפת ולא רווח נקי חשבונאי שלא מציג תנועת מזומן בפועל. הדבר מסביר שהון חוזר נטו אלו שינויים בנכסים והתחייבויות שוטפות שגרמו להכנסות והוצאות שלא במזומן, אלא באמצעות רישום חשבונאי.

ככל שהחברה משתמשת יותר בהון חוזר נטו, כך פחות היא משאירה מזומנים חופשיים אשר בעזרתן ניתן להשקיע ולממן פעילויות שונות (ראו דוח תזמ”ז מפעילות השקעה ומימון). מצד שני, ברגע שהנהלה מחליטה להשאיר יותר מזומנים חופשיים בעסק ולא תדאג לגידול מכירות, עתידה של החברה עלול להיגמר רע. מחויבותו של אנליסט הוא לבדוק ששימוש בהון חוזר נטו בין אם הוא גדל או קטן יעיל וגורם צמיחה ושגשוש לחברה. חשוב לציין, מרבית העסקים נדרשים להפריש ולהשקיע בהון חוזר על מנת להגדיל מכירות החברה בעתיד, אך קיימים עסקים שגידול מכירות לא נובע מהשקעה בהון חוזר כגון חברות שונות במגזר טק.

נבחן מספר שינויים אשר גורמים לשינויים בהון חוזר:

להלן סעיפים אשר גורמים לעליה בהון חוזר:

 1. ירידה בלקוחות (חשבונות חייבים).
 2. ירידה במלאי
 3. ירידה בנכסים שוטפים אחרים
 4. עליה בספקים (חשבונות זכאים).
 5. עליה בחשבונות חייבים אחרים.
 6. עליה בהוצאות מראש.

ההתאמה כאשר הון חוזר עולה תתבצע במינוס לחישוב תזמ”ז מפעילות שוטפת.

להלן שינויים אשר גורמים לירידה בהון חוזר:

 1. עליה בלקוחות (חשבונות חייבים).
 2. עליה במלאי
 3. עליה בנכסים שוטפים אחרים
 4. ירידה בספקים (חשבונות זכאים).
 5. ירידה בחשבונות חייבים אחרים.
 6. ירידה בהוצאות מראש.

ההתאמה כאשר הון חוזר עולה תתבצעה בפלוס לחישוב תזמ”ז מפעילות שוטפת.

כאשר מעריך השווי משתמש במודל להיוון תזרים מוזמנים (DCF) עליו ללמוד היטב על הון חוזר נטו של הפירמה ושימושו, ולבצע התאמת הוספה או הפחתה מרווח נקי חשבונאי לחישוב מזומנים חופשיים מפעילות (מזומנים אשר חברה צברה מפעילות תפעולית. במילים אחרות, פעילות ליבה). השימוש מתבצע באמצעות הון חוזר נטו אשר מציג: לקוחות + מלאי – ספקים. אלו שינויים בנכסים והתחייבויות שוטפות אשר גרמו לשינויים בתזרים מוזמנים תפעולי בפועל.

להלן נוסחה לחישוב הון חוזר תפעולי נטו:

Accounts Payable Inventories + Accounts Receivable = Net Working Capital

כלי נגישות

Powered by - Wemake