Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Dividend Yield % – שיעור תשואת הדיבידנד

שיעור תשואת הדיבידנד

חישוב שיעור תשואת הדיבידנד הינו מאחד את הגישות לרווחיות עבור בעלי המניות ומציג יחס פיננסי, אשר מחשב כמה דיבידנד החברה משלמת מדי שנה ורבעון ביחס למחיר המניה. דרך טובה למדוד את כמות המזומנים המתקבל עבור כל דולר שהושקע בהון המניות.

תשואת הדיבידנד היא השיטה לחישוב תזרים מזומנים שמשקיע מקבל עבור כל דולר שהושקע בהון החברה. המשקיעים שזקוקים לתזרים מזומנים בשיטת “טפטוף מזומנים” לתיק ההשקעות שלהם יכולים לבחון את החברות המשלמות דיבידנד באופן קבוע ועם מדיניות הגדלת תשלום תקופתי מכלל האחזקות בתיק. חשוב לאנליסטים לבדוק שהחברות שמשלמות דיבידנדים, אלה חברות עמידות כלכלית ולא מגייסות כספים באמצעות הנפקת ניירות ערך נוספים או גיוס הלוואות נושאות ריבית – על מנת לשמור אינטרס של בעלי המניות. חברה שמעבדת חלק מרווחים בתקופה מסוימת “תקופה קשה” תהיה החלטה רציונלית של ההנהלה במצב זה – היא לבטל תשלום דיבידנד לבעלי המניות.

נוסחה לחישוב

100% * Share Price / Annual Dividend per Share = Dividend Yield %

דוגמה

להבנה ברורה יותר, נניח שחברת מצליח בע”מ נסחרת ב- 20$ למניה. בעלי המניות נהנים מתשלום הדיבידנד עבור כל שנה בסך של 1$ למניה. ניקח חברה נוספת בשם יזמות בע”מ שמניותיה נסחרות ב 30$ למניה בשוק הפתוח. בעלי המניות של חברת יזמות בע”מ מקבלים דיבידנדים בסך של 1$ למניה. תשואת הדיבידנד של חברת מצליח בע”מ משולמת בשיעור של 5% – (1/20*100=5) ותשואת הדיבידנד של חברת יזמות בע”מ 3.33% – (1/30*100=3.33). משקיעים אשר רוצים להגדיל “טפטוף מזומנים” יותר גבוה יעדיפו השקעה בחברת מצליח בע”מ מאשר חברת יזמות בע”מ.

כאשר חברה משלמת שיעור דיבידנד גבוה לבעלי המניות, ההתנהלות הזו לא מעידה שחברה תמשיך בעתיד לשלם אחוז גבוה לבעלי המניות. ההנהלה עלולה לחתוך שיעור הדיבידנד כאשר מגיעה תקופה פחות טובה על מנת לשמור מזומנים בחברה. בעזרת הרווחים שלא חולקו החברה תשקיע בפיתוח העסקי ותשמור על יציבות פיננסית. נדרש רק לעתים נדירות לסמוך על דיבידנדים גבוהים באופן עקבי על בסיס מתמשך. חברות עם יתרון תחרותי בשוק, חברות ותיקות עם שווי שוק גדול משלמות דיבידנדים במשך השנים עם מדיניות צמיחת שיעור הדיבידנד. מתקופה לתקופה שיעור הדיבידנד המשולם לבעלי המניות גודל.

כלי נגישות

Powered by - Wemake