Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Net Cash Per Share – מזומנים נטו למניה

מזומנים נטו בחישוב למניה מחושבים כמזומנים ושווי מזומנים בניכוי סך כל ההתחייבויות, ולאחר מכן, מחולקים במניות שבידי הציבור (ממוצע מדולל). מזומנים נטו משמשים בדרך כלל בהערכת תזרים מזומנים של החברה, ויכולים להתייחס לסכום המזומנים שנותר לאחר השלמת העסקה. בנוסף, הפחתת החיובים והניכויים לטווח קצר וגם ולטווח ארוך שבמאזן החברה.

להלן נוסחה לחישוב:

= Net Cash Per Share
Shares Outstanding Diluted / Total Liabilities) (Cash And Cash Equivalents
2892. 5676) (29499
8.19 = Net Cash Per Share

בחישוב מזומנים נטו שבבעלות החברה, נכסים שאינם מזומנים והשקעות לזמן קצר נחשבים כבלתי שווים. אך, החברה צריכה לשלם על החוב שנצבר והתחייבויות אחרות במלואן. זוהי דרך שמרנית מאוד לניהול החברה. אצל רוב החברות, חישוב מזומנים נטו יהיה שלילי, מהסיבה שסך כל ההתחייבויות שבמאזן גדולות יותר מהמזומנים נטו. האנליסטים נוהגים לחשב מספר שנים שיקח לחברה לפרוע התחייבויות במלואן באמצעות מזומנים ושווי מזומנים. זה הוא אחד האינדיקטורים למדידת יציבות כלכלית של הפירמה. ממולץ שלא יעבור את ה – 3 השנים הקרובות לפירעון מלא של סך כל ההתחייבויות שבמאזן החברה.

המשקיעים יכולים להשתמש במזומנים נטו על מנת לקבוע אם המניה של החברה מציעה הזדמנות השקעה אטרקטיבית, וניתן להשתמש בה יחד עם נתונים אחרים על מנת למדוד נזילות ויציבות של החברה.


לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.

כלי נגישות

Powered by - Wemake