Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Operating Expenses – הוצאות תפעוליות

סך כל ההוצאות התפעוליות – Operating Expense (OPEX)

הוצאות תפעוליות – מונח בשימוש נרחב במימון אצל החברות, אשר מתייחס בדרך כלל לעלויות הקשורות לעסק. במילים אחרות, הוצאות תפעוליות הינן עלויות ביצוע עסקים וכוללות עלויות הקשורות לפעילות הליבה של החברה. לפעמים המונח מוצג  בביטוח מקוצר “OPEX“, במיוחד במסמכים פנימיים או דוחות כספיים של החברה פרטיות. לדוגמה, סעיף ההוצאות התפעוליות הנפוץ ביותר הוא קרן השכר, שלעתים תשלומי שכר תופסים את חלקה הגדול ביותר של סך ההוצאות העסק. הוצאות נוספות שניתן לכלול ברשימת ההוצאות התפעוליות הן הוצאות פרסום ושיווק, תשלום עבור שירותים משפטיים ורישיונות, שירותים שונים, עלויות מחקר ופיתוח ועלויות רכישת חומרי גלם.

פחת, המשקף את הירידה בשווי הנכסים הלא שוטפים לאורך זמן, חלק מהוצאות התפעוליות. כאשר נכסים כגון כלי רכב או ציוד ייצור נשחקים בהדרגה וערכם השיורי נמוך מהערך המקורי, ההפרש הזה נזקף כהפחתה. מאמר זה ייחשב הוצאות תפעול, אם הנכסים המשמשים לפעילות עסקית.

הוצאות תפעוליות כוללות

  • הוצאות ראיית חשבון.
  • אגרות רישיון.
  • מחקר ופיתוח.
  • פחת נכסים.
  • תחזוקה ותיקונים, כגון הסרת שלג, הסרת אשפה, הדברה, טיפול הדשא.
  • פרסום שיווק והוצאות משרדיות.
  • שכר והטבות לעובדי שיווק, תחזוקה, אספקה והובלה.
  • אספקה והובלה.
  • הוצאות משפטיות ועמלות משפטיות.
  • הוצאות על כלי עזר, כגון טלפון ביטוח, ניהול רכוש והוצאות נסיעה.

הוצאות תפעוליות חד פעמיות הקשורות לעסקים בדרך כלל מתייחסות להוצאות הון (CAPEX). לדוגמה, סעיף זה כולל עלויות, כגון רכישת ציוד חדש, כאשר ציוד ישן הוא פוחת לחלוטין. הסיבה העיקרית להפרדת הוצאות הון והוצאות תפעוליות היא שהנהלת החברה וכל המשקיעים מקבלים תמונה מפורטת יותר של סעיפים שבהם הוצאת הון לפני קבלת הרווח. אם אדם פרטי או עסק פרטי, אז בחישוביו, OPEX ו CAPEX נמצאים באותו סעיף ואין הפרדה משמעותית לתפעול העסק.

הוצאות תפעוליות לא מתוכננות, בתורן, תלויות כמעט לחלוטין בהיקף הייצור או ברמת הניצול של הציוד התעשייתי. לדוגמה, דלק עבור משאית הנושאת מטענים. במידה ואין הזמנות, אז עלויות אלה יהיו שוות ל 0, אבל ככל שמספר ההזמנות גדל, ההוצאות תפעוליות לא מתוכננות גם יגדלו. בנוסף, עלויות משתנות יכולות להשתנות בהשפעת מגוון גורמים, כגון תקלה, או אי שימוש בציוד שבבעלות החברה. ניתן לציין, כי בין הוצאות תפעוליות לא מתוכננות ישנן עלויות הנובעות ממקרה למקרה, דהיינו, לא ניתן לצפות מראש את התרחשותן. הדוגמאות הנפוצות ביותר הן תיקון של ציוד תעשייתי או תחזוקה של מבנים ומכונות. במרבית המקרים יש קושי בתכנון נכון של הוצאות הללו, כך חברות רבות מציגים את הכספים בסעיף הוצאות תפעוליות אחרות.

כלי נגישות

Powered by - Wemake