Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Days Sales of Inventory – יחס ימי מלאי

יחס ימי מלאי

יחס ימי מלאי מציג מספר ימים שלוקח לחברה למכור את המלאי. היחס מציג את האפקטיביות של מכירות המלאי ותקופת המכירות (שנה ורבעון). ככל שהיחס נמוך יותר כך החברה מוכרת את המלאי שבבעלותה מהר יותר. מצד שני, ככל שהיחס גבוה יותר ועולה כל תקופה, אז, החברה מתקשה מפעם לפעם למכור את מוצריה.

יחס נמוך נותן הבנה לאנליסטים שחברה מוכרת את המלאי בקצב מהיר מהסיבה שמוצר של החברה איכותי, אינטרס אצל לקוחות למוצר, צוות שיווק אפקטיבי מאוד וכד’. חברה אשר מוכרת את המלאי במהירות עלולה לעלות את כמות המלאי תקופתית על מנת למכור יותר בעתיד והגדיל את המכירות בקצב גבוה בתקופה הבאה. דגל ירוק למשקיעים ולבעלי מניות.

נוסחה לחישוב

= Days Inventory
365 * COGS Jan 18 / 2) / Inventories Jan 18) + ((Inventories Jan 17
365 * 5326 / 2) / 1278) + ((1307
88.577 = Days Inventory

*בנוסחה לעיל מוצג חישוב לשנה. כאשר נחשב ימי מלאי לרבעון, בסוף החישוב נחלק ב 4.

עד כמה אפקטיבי חברה מוכרת את מוצריה בתעשייה בה היא פועלת, ניתן לבדוק את היחס עם חברות מתחרות ועם פעילות עסקית דומה. עם היחס אצל החברה נמוך ממתחריה, ניתן להבין שהחברה זו מוכרת באופן אפקטיבי יותר.

חשוב לציין, כאשר חברה א’ עם יחס 100 ימי מלאי שנחשב ליחס נמוך בתעשייה לעומת מתחרים, עולה כל תקופה, אפילו בקצב נמוך, וחברה ב’ עם יחס 200 שנחשב די גבוה, אבל, יורד כל תקופה – אז, מיד ניתן להבין שהתנהלות המכירות יותר יעילה בחברת ב’. מהסיבה שההנהלה וצוות השיווק פועלים אפקטיבי יותר מתקופה לתקופה. כמובן שאנליסטים מיד ישימו לב להתרחשות זו ויעדיפו חברה ב’.

כלי נגישות

Powered by - Wemake