Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

PEG Ratio – מכפיל רווח צמיחה

מה מציג מכפיל רווח צמיחה – PEG:

המכפיל מודד יחס בין מכפיל הרווח הבסיסי P/E לשיעור צמיחת הרווחים (EPS Growth CAGR). בנוסף, את המכפיל PEG מחשבים גם לקביעת שווי המניה בהתחשבות לשיעור צמיחת הרווחים בממוצע של החברה. תפקיד ראשי של המכפיל הוא לחשב שיעור צמיחה של הרווח הנקי לשיעור צמיחה במחיר המניה. במילים אחרות, אם מחיר המניה צומח בשיעור של – 10% שנתי בממוצע, והרווח הנקי גם צומח בשיעור של – 10% שנתי בממוצע – המכפיל יהיה שווה ל – 1.

מכפיל המכונה בשם PEG מתורגם בצורה הבאה:
PEG = Price/Earnings to Growth

כאשר מכפיל PEG נמוך יותר מ – 1, ניתן להבין שמניה יותר חזקה מול הרווחים של החברה, ויותר אטרקטיבית להשקעה. בנוסף, מגבירה אינטרס אצל משקיעים. יתרונות המכפיל מאפשרים מידית להבחין האם מניה זולה או יקרה מול ביצועים של החברה שנמדדים בצמיחה של רווח נקי.

להלן נוסחה לחישוב:

EPS Growth Rate (5-year average) % / P/E Ratio without NRI = PEG Ratio
18.00 10.09
0.56 = PEG Ratio

נהוג לעיתים קרובות להשתמש ב – EBITDA ממוצע ל – 5 שנים. בדר”כ, המשקיעים מחשבים את שתי האופציות לאומדן המניה לצורך ניתוח מדויק יותר.

חברות עם שינויים משמעותיים ברווחים בעונות שונות, עלולות לגרום לשנוי במכפיל, ולגרום למשקיעים להעריך את המניה באופן שגוי. פיטר לינץ’ המשקיע האגדי ומנהל קרן השקעות נהג להשתמש במכפיל, ורכש מניות לרוב עם מכפיל PEG פחות מ – 1. לינץ’ האמין והוכיח בטווח הארוך שמחיר המניה עם הזמן עוקב אחר הרווחים של החברה. מכפיל ה – PEG יכול לתת תמונה ברורה לשיעור צמיחת הרווחים של החברה מול מחיר המניה. בנוסף, חשוב למשקיע לבדוק ולהשוות את הנתון עם חברות המתחרות מאותה תעשייה.

פיטר לינץ’ ציין כי השווי ההוגן של חברת צמיחה שווה לשיעור הצמיחה שלה, כלומר PEG = 1. כאשר מכפיל רווח צמיחה PEG שווה ל – 1 אנו מבחנים שהרווח הנקי צמח בשיעור צמיחה שווה לשיעור צמיחה של מחיר המניה. שימו לב, כאשר PEG שווה ל – 1, מכפיל רווח P/E שווה לשיעור צמיחה של הרווח הנקי.

לדוגמה:

  • חברה עם מכפיל הרווח P/E ששווה ל – 6 עם שיעור צמיחה ברווח הנקי 12% נחשבת כאטרקטיבית.
  • חברה עם מכפיל הרווח P/E ששווה ל – 12 עם שיעור צמיחה ברווח הנקי 6% נחשבת לא אטרקטיבית וספקולטיבית. במילים אחרות, מחיר המניה נסחר גבוה יותר משיעור הצמיחה ברווח הנקי.

לינץ’ רכש מניות בזמן שמחיר המניה ירד משמעותית פחות מהגרף של תנועת הרווחיות באותה חברה. לצורך הבנה, ניקח שני גרפים – אחד מחיר המניה ואחד גרף הרווחיות של החברה ונשלב ביניהם, לינ’ץ רכש מניות שמחיר המניה היה משמעותי פחות מגרף תנועת המחירים.

חשוב לציין, למכפיל רווח צמיחה PEG אין שום עקרון ליניארי מתמטי. הוא מכפיל תיאורטי בלבד.

להלן גרף לצורך המחשה מהאתר – gurufocus.com:

*ניתן ללחוץ על התמונה להגדלה

חוקי השימוש במכפיל:

 PEG < 1 מציג שהחברה צומחת בשיעור גבוה יותר מאשר מכפיל הרווח, השקעה נחשבת לאטרקטיבית.

PEG > 1 מציג שהחברה צומחת בשיעור נמוך יותר ממכפיל הרווח, השקעה פחות אטרקטיבית. אינטרס יתר במניה. מניה נחשבת לספקולטיבית.

הערה חשובה:

אומנם פיטר לינץ’ לא השתמש ולא ניסה לחזות את הצמיחה העתידית, היום נהוג להשתמש בצמיחה עתידית של רווח נקי בהתבסס על צמיחה שחוזים האנליסטים למכפיל רווח בסיסי שחברה מציגה היום. באמצעות החישוב ניתן לחשב את ה – PEG אטרקטיבי לעתיד של החברה. הסיבה היא שביצועי העבר לא מעידים על אותם ביצועים גם בעתיד. אז חשוב להתייחס לעתיד של החברה.
להלן החישוב: PEG = P/E / EPS Next year growth .


לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.

כלי נגישות

Powered by - Wemake