פירוט והסבר על כל הפרקים שבדו”חות הכספיים הישראליים והאמריקאיים

פירוט והסבר על כל הפרקים שבדו”חות הכספיים הישראליים והאמריקאיים
כעת נפרט על החלקים אשר מרכיבים את הדו”חות הכספיים של החברות הישראליות:

חלק א’ – תיאור עסקי התאגיד: הפרק הראשון בדו”ח מסביר על עסקי החברה, תחומי פעילות, מוצרים ושירותים, הרכב ההכנסות, לקוחות, שיווק והפצה, הון אנושי, רכוש קבוע, הליכים משפטיים, מטרות ויעדים, האסטרטגיה העסקית, מידע כלכלי לגבי אזורים גאוגרפיים, מחקר ופיתוח, חומרי גלם, ספקים וכד’.

חלק ב’ – דו”ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד: דו”ח זה נועד לגלות למשקיע מידע “לא-כספי”, החשוב לצורך קבלת החלטות לגבי השקעה, על ידי הצגת הסברים למצבו הכספי של התאגיד. דו”ח זה הוא נלווה לדו”חות כספיים אשר מציג הסברים על מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעילויותיו, הונו העצמי, מקורות המימון אירועים חד-פעמיים ומקורות תזרימי המזומנים. הדו”ח מתמקד בהסברת ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדו”חות הכספיים ובגורמים להם. חברה פרטית, שאינה נסחרת בבורסה, אינה נדרשת לפרסם דו”ח זה.

חלק ג’ – דו”חות כספיים: דו”חות כספיים – כלכליים המובאים בדו”ח תקופתי שנתי ורבעוני לתאריך שבו הסתיימה תקופת הדיווח. כאשר מדובר בדו”חות כספיים, מתייחסים לדו”חות – כדו”חות ראשיים של החברה המדווחת. כל שאר הדו”חות -הם דו”חות נלווים. דו”חות כספיים כוללים דו”ח רווח והפסד, דו”ח על הרווח הכולל, דו”ח מאזן, דו”ח על שינויים בהון העצמי ודו”ח תזרים מזומנים. בנוסף, חוות דעת של רואה החשבון המבקר. הדו”חות הכספיים כוללים דיווחים כספיים השוואתיים. לשנת הדיווח הנוכחית הדו”חות המציגים שנת דיווח מגבילה לצורכי השוואה. כאשר מדובר בדו”ח מסכם רבעוני, מדובר בדו”ח השוואתי רבעוני של אותה תקופה בשנה הקודמת לה.

חלק ד’ – פרטים נוספים על התאגיד: דו”ח נלווה אשר מציג גילוי לרשימת ההשקעות ושינויים בהשקעות של תאגיד בתאריך המאזן בכל אחת מהחברות בת או חברות הקשורות לתאגיד (חברות כלולות). גילוי מוסבר נכלל במיוחד להכנסות והוצאות של חברות בת או חברות קשורות לתאגיד. בנוסף, בפרק זה נסקרים תשלומים והתחייבויות שקיבל על עצמו תאגיד בשנת הדיווח לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה שכיהנו בו; וטובת הנאה שקיבל כל בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין.

חלק ה’ – דו”ח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: דו”ח נלווה זה מציג בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי הכוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד – אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד – אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדו”חות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדו”חות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

במסגרת הדו”ח הנלווה זה יוצגו מסקנות הדירקטוריון וההנהלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית ובמקרים בהם נמצאה כ”לא אפקטיבית” – יפורטו החולשות המהותיות שנמצאו והפעולות שננקטו ויינקטו לתיקונן. בהתבסס על הערכת האפקטיביות שבצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון והנהלת התאגיד יגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום הדיווח היא אפקטיבית או לא אפקטיבית.

כעת נפרט על החלקים אשר מרכיבים את הדו”חות הכספיים של החברות האמריקאיות:

כדי להכיר את חברה אמריקאית ניתן לדעת איך לקרוא דו”חות כספיים של חברות אמריקאיות, איך לגשת לדו”חות, מה כולל כל דו”ח ואיך הדו”ח מורכב. כפי שצוין קדם, דו”חות כספיים אמריקאיים מורכבים לפי תקינה חשבונאית US-GAAP (עקרונות חשבונאיים מקובלים).

בשלב זה, אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לחלקים אשר מרכיבים דו”ח שנתי שמכונה בשם – 10k. הדו”ח השנתי המוכנה בשם – 10K מציג כמעט הכל על התאגיד. כל המידע שהמשקיע אמור לקבל למטרת קבלת ההחלטות בנוגע לכדאיות השקעה בחברה. מדובר ברכישה או מכירת המניות של החברה. הדו”ח כולל הסברים בדבר ההכנסות וההוצאות של הפירמה, סך כל הנכסים וההתחייבויות, תזרמי המזומנים מפעילות שוטפת, מימון והשקעה. בנוסף, תחומי פעילות, סיכונים והשפעתם על התאגיד, אסטרטגיה ויעדים עתידיים.

להלן מוצגים פרקים לפי הסדר אשר מרכיבים דו”ח שנתי מסכם – 10K:

פרק 1: מתמקד בתיאור עסקי התאגיד. פרק זה מציג תיאור ופירוט על עסקי החברה, ענף ותעשייה בה החברה פועלת. החברה תציג בפרק זה מגמות עסקיות, תחרותיות בענף וכל ההסברים הנדרשים למשתמשים בדו”ח. הפרק יכלול יעדים עסקיים ויכולת של החברה להשיג יעדיה בעתיד. לדוגמה, בפרק זה ייכללו חוקים ותקנות חדשים שהתקבלו על ידי הממשלה הפדרלית אשר עשויים להשפיע על יכולתה של החברה להפעיל את הפעילות העסקית.

Business .1: הסעיף מפרט על פעילות העסקית של החברה, מוצריה החברה, מתן שירות, והסבר על כל מוצר או שירות שהחברה מספקת. במילים אחרות, איך החברה עושה כסף . בנוסף, הסעיף מפרט על חברות בנות בבעלות התאגיד. פרק זה גם עלול לכלול מידע על אירועים אחרונים, תחרות שעומדת בפני החברה, עלויות הפעלה מיוחדות והתרחשויות עונתיות. הסעיף מסביר היטב כיצד החברה פועלת.

Risk Factors .1A: חלק מהסעיף הראשון אשר מציג סיכונים שעומדים מול החברה אשר עלולים להשפיע על עסקי החברה בעתיד הקרוב ובעתיד הרחוק. בדר”כ, הסיכונים רשומים לפי סדר חשיבותם. חשוב לציין, אלו סיכונים שהחברה לא מתמודדת איתם עכשיו אלה סיכונים החלים על החברה, משק, ענף וחברות מתחרות. חלק מהסיכונים עלולים להשפיע על תחום עסקי-אזורי מסוים וחלקית מענף או תעשייה. הסיכונים הרשומים בדו”ח – הם חלק מהסעיף הביזנס שבדו”ח 1B.

Unresolved Staff Comments .1B (הערות צוות לא פתורות): הסעיף מסביר הערות וטענות מסוימות לביאורים שהיא קיבלה מצוות ה- SEC בדו”חות שהוגשו בעבר שלא נפתרו לאחר תקופה ממושכת. הסעיף בודק האם ה- SEC העלה שאלות לגבי הצהרות החברה שלא נפתרו.

Properties .2 (נכסים מוחשיים בלבד): הסעיף כולל מידע על נכסים מוחשיים כגון רכוש קבוע, מפעלים עיקריים, ציוד, בתי חרושת ונכסים מוחשיים פיזיים חשובים אחרים.

Legal Proceedings .3 (הליכים משפטיים): הסעיף מחייב חברה המדווחת לכלול מידע על תביעות והליכים משפטיים משמעותיים – פרט להתדיינויות.

Mine Safety Disclosures .4 (גילוי בטיחות): החוק מחייב חלק מהחברות להצהיר על הפרות בטיחות או עניינים רגולטורים אחרים.


פרק 2: כולל דיונים וניתוחים חשובים מאוד לניהול החברה. מתמקד בעיקר בתוצאות הכספיות של החברה.

 הפרק מציג למשתמש הדו”ח את ההסבר של ההנהלה על התוצאות הכספיות והגורמים שהשפיעו בשנה האחרונה. בפרק 2 מופיעים סיכומים של הביצועים הכספיים, דיונים ברכישות וניתוח השוואתי של שנת הדיווח הנוכחית לשנה הקודמת, והשנה הקודמת לשנתיים קודם לכן.

Market for Registrant’s Common Equity, Related Stockholder Matters and Issuer Purchases of Equity Securities .5 (דיון תוצאות ורכישות השוואתיות על ביצועיים כלכליים): הסעיף כולל מידע על ניירות ערך של החברה, מספר בעלי מניות, דיבידנדים, רכישות חוזרות של מניות על ידי החברה וכד’. בנוסף, הסעיף כולל מידע על התנהגות מחיר המניה בשוק הפתוח (בורסה).

Selected Financial Data .6: הסעיף מספק מידע פיננסי מסוים על החברה בחמש השנים האחרונות. הסעיף מציג נתונים כספיים מאוחדים כגון: נתונים על הכנסות והוצאות, נתונים מדו”ח מאזן וכד’. לא להתבלבל עם דו”חות כספיים בסעיף 8.

Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations .7 (ניתוח של ההנהלה על המצב הכספי ותוצאות הפעילות): הסעיף כולל מידע על נזילות, אי ודאות, ההון וכל המגמות הידועות שעלולות להשפיע באופן מהותי על תוצאות החברה. פרק זה עשוי לדון גם על אידאולוגיית ההנהלה בנוגע לסיכונים עסקיים מרכזיים כדי לטפל בהם. הסעיף, נותן את נקודת המבט של החברה על התוצאות העסקיות של השנה הכספית האחרונה, פסקי דין חשבונאיים קריטיים. בנוסף, הערות והנחות מסוימות.

Quantitative and Qualitative Disclosures about Market Risk .7A (גילוי מידע כמותי ואיכותי אודות סיכון שוק): הסעיף כולל מידע על חשיפת החברה לסיכון השוק, כגון סיכון ריבית, סיכון מטבע חוץ, סיכון מחיר סחורות או סיכון למחיר המניות. ההנהלה עשויה לפרט כיצד היא מנהלת את חשיפות הסיכון בשוק.

Financial Statements and Supplementary Data .8 (דו”חות כספיים ונתונים משלימים): הסעיף כולל דו”חות כספיים מבוקרים כגון דו”ח רווח והפסד, דו”ח על המצב הכספי (דו”ח מאזן), דו”ח תזרימי מזומנים ודו”ח על שינויים בהון העצמי. בנוסף, הסעיף כולל ביאורים הכוללים הסבר מפורט עבור סעיפים שבדו”חות הכספיים.

חברות אשר נסחרות בשוק האמריקאי מחויבות לדווח על הדו”חות הכספיים שלהן על פי תקינה חשבונאית ולפי עקרונות חשבונאות מקובלים (US-GAAP). בנוסף, רואה חשבון חיצוני מבקר את הדו”חות הכספיים של החברה. עבור חברות גדולות, רואה החשבון החיצוני מדווח גם על הביקורת הפנימית של הדו”חות הכספיים.

9. Changes in and Disagreements with Accountants on Accounting and Financial Disclosure (שינויים ומחלוקות עם רואי חשבון בנושא חשבונאות וגילוי כספי): הסעיף כולל דיונים ומחלוקות לגבי שינויים בחשבונאות של הדו”חות הכספיים שהיו עם ראיית חשבון אשר הכינה את הדו”ח הכספי. משקיעים רבים רואים בגילוי זה דגל אדום.

Controls and Procedures .9A (שליטה ותהליכים): הסעיף כולל מידע אודות בקרות ותהליכי הגילוי של החברה ובקרתה הפנימית על הדיווח הכספי.

Other Information .9B (מידע אחר): הסעיף כולל כל מידע שנדרש לדווח באמצעות טופס דיווח 8K במהלך הרבעון הרביעי של השנה המסכמת באמצעות דו”ח שנתי 10K, אך טרם דווח עליו.

פרק 3: מתמקד בנושאי ממשל תאגידי כגון תגמול מנהלים. בנוסף כולל מידע על קוד האתיקה של החברה, וכישורים מסוימים לדירקטורים ולוועדות הדירקטוריון.

Directors, Executive Officers and Corporate Governance .10 (הנהלה, בכירים וממשל תאגידי): הסעיף כולל מידע על הרקע והניסיון של דירקטורים ומנהלי החברה, קוד האתי של החברה וכישורים מסוימים לדירקטורים וצוות ההנהלה.

Executive Compensation .11 (תגמולים ופיצוי למנהלים): הסעיף כולל גילוי מפורט אודות מדיניות התגמולים ותכניות של החברה, וכמה פיצויים שולמו לבכירי החברה בשנה האחרונה.

Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder Matters .12: הסעיף כולל מידע על המניות שבבעלות דירקטוריוני החברה, נושאי המשרות ובעלי המניות הגדולים לרבות מניות המוגדרות תחת תכניות לפיצוי הון.

13. Certain Relationships and Related Transactions, and Director Independence: הסעיף כולל מידע על מערכות יחסים ועסקאות בין החברה למנהליה, נושאי המשרה ובני משפחתם. הסעיף כולל גם מידע האם כל דירקטור בחברה עצמאי.

14. Principal Accountant Fees and Services (עמלות בגין שירותי ראיית חשבון ותגמולים): הסעיף כולל מידע שחברות חייבות לדווח בגין העמלות ששילמו למשרד רואי החשבון שלהם עבור סוגים שונים של שירותים במהלך השנה. למרות שגילויים אלה נדרשים לדיווח באמצעות דו”ח שנתי מסכם (10K), רוב החברות עומדות בדרישה זו על ידי מסירת המידע במסמך נפרד הנקרא הצהרת פרוקסי אשר מספקת לבעלי המניות שלהן בקשר לאסיפות שנתיות. הצהרת ה- proxy מוגשת בדרך כלל חודש-חודשיים לאחר דיווח דו”ח מסכם שנתי (10K).

בפרק 4 מופיעים תערוכות, כולל הדו”חות הכספיים בפועל . זה דורש פריטים כמו חוקי העזר של החברה, מידע על חוזים מהותיים ורשימה של חברות הבת של החברה.

15. Exhibits, Financial Statement Schedules: הסעיף מציג רשימה של הדו”חות הכספיים והמוצגים הכלולים במסגרת טופס – 10K. תערוכות, מסמכים כגון תקנון החברה, עותקים של החוזים המהותיים ורשימת חברות הבת של החברה.


לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.
RECEIVE UPDATES

נבחרים מהבלוג

המדריך לאתר פינביז (Finviz) – 78 מושגים שחובה להכיר לכל משקיע

המדריך לאתר פינביז (Finviz) – 78 מושגים שחובה להכיר לכל משקיע

אתר פינביז הוא אחד מהאתרים הנפוצים ביותר לשימוש אצל משקיעים, סוחרים ועקבים אחר ניירות ערך שונים. האתר מכיל הרבה מאוד מידע חיוני למשתמש אשר נותן לו מבט כלכלי וכללי על ניירות ערך שונים כגון מניות וניתן לשים לב שהאתר מתמקד בעיקר במניות אמריקאית או מניות שרשומות בבורסות אמריקאיות. השאלות בעיקר עולות כאשר משתמש האתר מקליד […]
פירוט והסבר על כל הפרקים שבדו”חות הכספיים הישראליים והאמריקאיים

פירוט והסבר על כל הפרקים שבדו”חות הכספיים הישראליים והאמריקאיים

כעת נפרט על החלקים אשר מרכיבים את הדו”חות הכספיים של החברות הישראליות: חלק א’ – תיאור עסקי התאגיד: הפרק הראשון בדו”ח מסביר על עסקי החברה, תחומי פעילות, מוצרים ושירותים, הרכב ההכנסות, לקוחות, שיווק והפצה, הון אנושי, רכוש קבוע, הליכים משפטיים, מטרות ויעדים, האסטרטגיה העסקית, מידע כלכלי לגבי אזורים גאוגרפיים, מחקר ופיתוח, חומרי גלם, ספקים וכד’. […]
המדריך המקוצר להיוון תזרים מזומנים – DCF

המדריך המקוצר להיוון תזרים מזומנים – DCF

People always want a formula – but it does not work that way. You have to estimate total cash generated from now to eternity, and discount it back to today. Yardsticks such as P/E are not enough by themselves – Warren Buffett. 1.1 מבוא: מודל היוון תזרים מזומנים (Discount Cash Flow) הוא מודל אוניברסלי לחישוב […]
הוצאות הוניות (Maintenance CaPex) – כל מה שצריך לדעת

הוצאות הוניות (Maintenance CaPex) – כל מה שצריך לדעת

שלום. אני מזמין אתכם/ן למסע מרתק לתוך עולם של הוצאות הוניות (השקעות), על מנת ללמוד סוגים שונים של הוצאות שנדרשות להמשך פעילות של החברה. נלמד איך לחשב, ומתי להשתמש בהוצאות הללו כדי לבצע הערכת שווי חברה מדויקת יותר. בסקירה זו, נלמד סוגים שונים של הוצאות הוניות, והן: הוצאות ההון – Capital Expenditures הוצאות ההון שמטרתן […]
המדריך לניתוח דוחות כספיים למתחילים | דוח רווח והפסד פרק 1

המדריך לניתוח דוחות כספיים למתחילים | דוח רווח והפסד פרק 1

כל אדם אשר מעוניין להשקיע בשוק המניות מבין שמאחורי כל גרף מסתתר עסק שלם שמורכב ממוצרים שונים, נכסים, הנהלה, ציוד וכד’. כל הכלים האלה מייצרים במשירין או עקיפין רווח לעסק. השאלה האם משקיע מעוניין בהשקעה ורכישת מניות החברה (עסק) או כדאי להימנע מהשקעה זו כי כמובן מדובר בסיכון. וככל שנלמד יותר על שוק המניות כך […]
GET THE LATEST NEWS
כלי נגישות

Powered by - Wemake