Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

Short Term Debt – חוב לזמן קצר

חוב לטווח קצר

חוב לטווח קצר הוא סעיף המוצג בחלק של התחייבויות השוטפות במאזן החברה. חשבון זה מורכב מכל חוב שהחברה לקחה ומחויבת לפירעון שלא יעבור שנה או תקופה כלכלית שהוגדרה מראש. החוב הנמצא בהתחייבויות שוטפות ומורכב בדרך כלל מהלוואות בנקאיות לזמן קצר אשר נלקחו על ידי חברה.

אם חוב לטווח קצר גדול ממזומנים ושווי מזומנים של החברה, הדבר מצביע על כך שהחברה נמצאת במצב בריאותי ירוד ואין לה מספיק מזומנים כדי לפרוע חובותיה בטווח קצר. משקיע נדרש להשוות את כל החובות של החברה מול מזומנים ושווי מזומנים, עם סעיפי רווח נקי שנתי ומזומנים חופשיים – על מנת להבחין עד כמה מהר החברה יכולה לפרוע חובותיה.

כלי נגישות

Powered by - Wemake