Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

P/TB – Tangible Book – מכפיל הון מוחשי

מכפיל הון מוחשי P/TB או מכונה בשם אחר שהוא: P/TBV V= Value – מציג את שווי מוחשי של החברה בהשוואה למחיר המניה שנסחרת בשוק הפתוח (בבורסה). את השווי המוחשי ניתן לחשב בדו”ח מאזן באמצעות הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים (Intangible) – כגון מוניטין פטנטים וכד’. סעיף שווי מוחשי של החברה שווה לערך נקי של שווי מאזני בתנאי שלחברה קיימים נכסים מוחשיים.

להלן נוסחה לחישוב:

Tangible Book Per Share / Share Price = Price to Tangible Book Ratio
15.19 172.45
11.35 = Price to Tangible Book Ratio

לידע כללי:

בימינו חברות עם מצב פיננסי בריא לאורך תקופה ארוכה, בדרך כלל, לא נסחרות במחיר שווי מוחשי או פחות. עדיין המשקיע נדרש לבדוק את הנתון ולהשוות מול המתחרים, ומניות מאותה התעשייה. כאשר המכפיל יורד – זה סימן טוב, זה או שמחיר מניה יורד לעומת ערך של הנכסים המוחשיים, או ערך של הנכסים המוחשיים גדלים לעומת מחיר המניה. במידה והחברה רוכשת יותר נכסים וגודלת בערך המוחשי, למרבית הסיכויים – זה סימן טוב. החברה מתפתחת וגודלת.

חשוב לציין, שנדרש לבדוק את הסיבות למכפיל נמוך, לא תמיד מכפיל נמוך הוא סימן טוב.

להלן נוסחה נוספת לחישוב:

Tangible Equity / Market Capitalization = Price to Tangible Book Ratio
Intangibles Preferred Stocks Total Equity = Tangible Equity

המכפיל יציג ערך שלילי כאשר לחברה יש נתון נכסים מוחשיים שלילי. בנוסף לחברות פיננסיות וחברות טכנולוגיה בדר”כ הנתון יוצג מאוד נמוך. המשקיעים מעדיפים לתת תשומת לב יותר לנתונים פיננסיים אחרים כגון רווחיות למניה, תשואות הון ושיעורי צמיחה למניות מסוג זה.


לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.

כלי נגישות

Powered by - Wemake