Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

P/S Ratio – מכפיל מכירות

מכפיל מכירות מציג יחס בין מחיר המניה לבין מחזוריות (סעיף המכירות שמופיע בדוח רווח והפסד) של החברה ב – 12 החודשים האחרונים. נתון שימושי ונפוץ להשוואת הערך של החברה – היסטורית, מול חברות מתחרות ומול אותן המניות מהתעשייה. ניתן להבין עד כמה החברה חזקה במכירות מול החברות המתחרות. נדרש לבדוק את הנתון שנים אחורה ולבדוק את הביצועים של החברה – היסטורית. ככל שהנתון נמוך יותר, כך החברה נסחרת קרוב יותר לערך ועוצמת המכירות שהיא מציגה. במידה והמכפיל יורד מתקופה לתקופה, זה מהווה סימן טוב למשקיעים בתנאי שהמכירות לא צונחות. הכוונה שמחיר המניה יורד בשוק הפתוח (בבורסה) ונתון המכירות של החברה לא.

מכפיל המכירות אמור להיות יותר נמוך ממכפיל הרווח P/E. במידה וקיים הפרש משמעותי, מיד ניתן להבין שהחברה מציגה רווח נקי Net Income מאוד נמוך.
שימו לב, משקיע חייב לבדוק את שאר המושגים הכלכליים של החברה. מכפיל המכירות לא מציג את הערך של החברה בשלמותו, אלא רק חלק מניתוח המניה.

כאשר מחיר מניה נסחר נמוך יותר מנתון המכירות בחישוב למניה RPS, מיד ניתן להבין שמחיר המניה אטרקטיבי מול המכירות של החברה. במילים אחרות, אם מכפיל מכירות נמוך מ – 1, אנליסטים יקבלו את הנתון כסימן טוב לערכת שווי חברה.

להלן נוסחה לחישוב:

Revenue per Share / Share Price = P/S Ratio
28   56.5  
    2.01 = P/S Ratio

להלן נוסחה נוספת לחישוב המכפיל:

Revenue Per Share = סעיף המכירות בחישוב למניה אחת שמדווחת החברה והנתון מתעדכן כל רבעון בעת הדיווח.
להלן החישוב: מכירות Revenue / סך מניות שהונפקו Total Share Outstanding.

ראו הסבר מפורט ב – WIKI.


לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.

כלי נגישות

Powered by - Wemake