Ratios - מכפילים פיננסיים

Valuation of stock - הערכת שווי מניה

Income Statement - דוח רווח והפסד

Balance Sheet - דוח מאזן

Cash Flow Statement - דוח תזרים מזומנים

Valuation of Company - ניתוח חברה

שולי רווח, רווחיות, צמיחה ואפקטיביות ההנהלה

מחזור מלאי, נכסים, ימי ספקים ולקוחות

Dividends - דיבידנדים

Buy Back & Compensation - רכישה עצמית ופיצויים

P/B Ratio – מכפיל הון

מכפיל הון או במילים אחרות מכפיל שווי מאזני משמש להשוואת מחיר המניה הנסחרת בשוק הפתוח (בבורסה) מול שווי מאזני (שווי בספרים) של אותה החברה.
החישוב מתבצע באמצעות מחיר המניה חלקי נתון מרבעון האחרון של שווי מאזני למניה רגילה.

להלן נוסחה לחישוב:

Book Value per share / Share Price = P/B ratio
53.216 145.99
2.74 = P/B Ratio

לידע כללי:

המשקיע נדרש להשוות את הנתון מול חברות מאותה תעשייה ומול חברות מתחרות. אם היחס הפיננסי מוצג פחות מ 1 – החברה נסחרת פחות משווי מאזני ושהחברה נסחרת בזול. בדר”כ, בימינו חברות שנסחרות פחות מיחס – 1, הן חברות עם בעיות בפעילות העסקית וכלכלית אשר הורידו את מחיר המניה למחיר נמוך. ברוב המקרים, חברות יציבות עם יתרון תחרותי שנסחרות עם יחס פחות מ 1 – אפשר לקנות רק במיתון או בתיקון חד ומשמעותי בשוק המניות. אחוז גדול מהחברות שיציבות כלכלית וחברות צמיחה, לא נסחרו עם מכפיל הון מתחת ל – 1 אפילו במשבר פיננסי נדל”ני בשנת – 2008. עדיין חשוב להיות אופטימים מהסיבה שלעיתים קרובות ישנן הזדמנויות המאפשרות לקנות מניות במחירים זולים וזה בעקבות התרחשויות שונות המשפיעות על מחיר המניה בבורסה.

היחס מציג שאם משקיע משלם על מניה שה – P/B יותר גבוה מ 1 – הוא משלם יותר יקר במקרה של פשיטת רגל של החברה אחרי מכירת רכוש קבוע ופירעון ההלוואות.

נראה את המשוגים שבעזרתם מחשבים את המכפיל:

Share Price = מחיר המניה שנסחרת בשוק הפתוח (בורסה).
Book Value Per Share = שווי מאזני למניה (שווי בספרים בחישוב למניה אחת).

Book Value Per Share = (Total Assets Total Liabilities) / Total of Shares Outstanding

ראה הסבר מפורט לשווי המאזני ב – Wiki.


לפרטים נוספים, נא ללחוץ כאן.

כלי נגישות

Powered by - Wemake